Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Compensatie tijdelijke omzetdaling zorgaanbieders

Inleiding: continuïteit in financiering
Het is van groot maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven. Daarom hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken. De gemeenten in regio Rivierenland nemen deze afspraken over.

Het Rijk doet een zeer dringend beroep op gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte te bieden van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020.
Aanbieders hebben deze nodig, zodat:

 • Zij in deze fase van de crisis niet in financiële problemen komen.
 • Continuïteit van zorg en ondersteuning kunnen garanderen. 
 • Professionals in kunnen zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn. 
 • Voldoende capaciteit beschikbaar blijft voor toekomstige jeugdzorg en ondersteuning. 


De afspraken

Maatregel 1: Meerkosten
Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen voor de extra maatregelen vanwege corona. Een voorbeeld hiervan is dat tijdelijk een extra ruimte gehuurd wordt door een zorgaanbieder (hotels afhuren, caravans huren).

Maatregel 2: Andere vormen van hulp

Zorgaanbieders en professionals zullen de komende tijd op een andere manier zorg moeten verlenen of op een andere plek werkzaam zijn. Dit is nodig om de zorg veilig te kunnen bieden. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording en, waar de noodsituatie daarom vraagt, om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken.

Kik hier voor het document op de website van het de Regio Rivierenland.

Maatregel 3: Tijdelijke omzetdaling
Van zorgaanbieders verwachten wij dat zij de professionele inzet zo goed mogelijk benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat) om inwoners van dienst te zijn en daarmee eventuele omzetdaling te beperken. Mogelijk zal door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim) de omvang van zorg en ondersteuning die zorgaanbieders leveren tijdelijk afwijken van de normale situatie. Het is belangrijk dat de financiering van de omzet door gemeenten richting zorgaanbieders dan onverminderd plaatsvindt, zoals deze contractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Het doel hiervan is acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren.

Klik hier voor de volledige uitwerking van de omzetcompensatie, zoals gepubliceerd op de website van de VNG.
Op deze pagina werken we maatregel 3 verder uit.

Maatregel 2 is eerder uitgewerkt en hier te vinden.

Maatregel 1 wordt verder uitgewerkt na publicatie door de VNG van de landelijke richtlijn maatregel 1.


Werkwijze compensatie tijdelijke omzetdaling als gevolg van Corona

Voorwaarden

 • Het gaat om omzet in de regio Rivierenland te weten de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal.
 • Deze maatregelen zijn voorliggend aan de landelijke ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)’. 
 • De omzetdaling is een direct gevolg van de coronacrisis. Uitgangspunt is dat de afspraken gericht zijn op het voorkomen van acute liquiditeitsproblemen en het neutraliseren van de effecten van de coronacrisis voor de financiële positie van zorgaanbieders. Kern van de afspraak is dat financiering van de omzet voor drie maanden wordt doorgezet op het niveau van voor de corona-crisis om de kosten te kunnen blijven betalen. 
 • De aanbieder moet een contract hebben met de regio Rivierenland dat voor 13 maart 2020 in ging. 
 • We raden aanbieders aan goed zicht te houden op de verhouding tussen de omzetcompensatie en de kosten die ze maken. Zo wordt de compensatie niet te hoog. En blijven de omzet plus de omzetcompensatie enerzijds en de kosten anderzijds met elkaar in balans. Zorgaanbieders zullen na afloop van de crisisperiode gevraagd worden hier inzicht in te geven (via de jaarrekening). Het is daarom van belang dat zorgaanbieders goed in kaart brengen welke kosten ze maken. Verantwoording na afloop zal plaatsvinden op basis van de feitelijk gerealiseerde kosten die een aanbieder heeft gemaakt. Als de gerealiseerde kosten lager zijn dan de financiering van de omzet moet daarover worden afgerekend. 
 • Voor hoofd- en onderaannemerschap is de lijn dat dit gaat over hoofdaannemers, hoofdaannemers vertalen dit door aan onderaannemers.  
 • De gemeenten hebben de mogelijkheid om geen omzetgarantie te bieden aan aanbieders met een cliëntenstop, declaratiestop of bij aanbieders bij wie een rechtmatigheidsonderzoek loopt. 
 • Net zoals het Rijk doen we een dringende oproep om geen misbruik te maken van deze regeling. Oneigenlijk en misbruik van deze maatregel kan achteraf met sancties worden bestraft, zoals wijziging in de toeleiding van nieuwe cliënten en het ontbinden van de overeenkomst. 
 • Als de gerealiseerde kosten aanzienlijk afwijken van de financiering van de omzet, moet daarvoor afgerekend worden. Er wordt hierbij gecorrigeerd voor de beperking van de doorlopende kosten die zorgaanbieders zelf hebben bewerkstelligd. Er wordt rekening gehouden met wat onder de gebruikelijke omzet kan worden gerealiseerd. Het benodigde resultaat voor continuïteit binnen de branche is 2 procent. 

Aanvraagformulier
Zorgaanbieders die zijn gecontracteerd in de regio Rivierenland en die in aanmerking willen komen voor compensatie van (tijdelijke) omzetdaling als gevolg van corona, kunnen hiervoor een aanvraagformulier indienen. Hierbij gelden onder andere de volgende uitgangspunten: 

• Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier
• Het aanvraagformulier of vragen kunt u mailen naar wmojeugd@regiorivierenland.nl
• Aanvragen over de maanden maart, april en mei moeten uiterlijk 30 juni worden ingediend.
• Aanvragen voor de maand juni dienen uiterlijk 31 juli te worden ingediend.
• Is aanleveren van de aanvraag van compensatie over de maand juni voor 31 juli niet haalbaar? Dan moeten aanbieders dit voor 31 juli kenbaar  maken via bovenstaand mailadres. Alleen aanbieders die dit tijdig – voor 31 juli kenbaar hebben gemaakt – komen in aanmerking voor uitstel tot uiterlijk 31 augustus. 

Berekening 

Uitgangspunten bij de uitwerking voor de compensatie van de tijdelijke compensatieomzetdaling:

 • De basis voor de omzet garantie is de gemiddelde maandomzet in 2019 (op basis van productieverantwoording minus lumpsumfinanciering) plus indexering van 2,52%.
 • Het bedrag dat wordt uitbetaald is de omzetgarantie verminderd met de gerealiseerde productie over een de periode (inclusief de productie onder maatregel 2). 
 • Teveel betaalde compensatie wordt teruggevorderd dan wel verrekend met latere betalingen (bijvoorbeeld als de omzetdaling lager uitvalt dan verwacht of als de totale omzet -gerealiseerde omzet plus gecompenseerde omzet- hoger is dan de gerealiseerde kosten). 
Publicatiedatum: 19 mei 2020