Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Regeling meerkosten door Coronavirus

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken. De gemeenten in de regio Rivierenland nemen deze afspraken over.

De landelijke afspraken zijn samen te vatten in drie maatregelen: 
1) Maatregel 1: meerkosten
2) Maatregel 2: andere vormen van hulp (beëindigd op 30 juni 2020)
3) Tijdelijke compensatie omzetdaling (beëindigd op 31 juli 2020).

Deze informatie gaat over maatregel 1: meerkosten. Op 3 juni heeft de VNG de afspraken gepubliceerd over maatregel 1: Meerkosten. Deze publicatie vindt u hier

Regeling meerkosten Regio Rivierenland
Zorgaanbieders maken meerkosten om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. Deze meerkosten kunnen variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Deze regeling loopt tot en met 1 januari 2022. 

Voor een goede afhandeling van de verantwoording van het jaar 2020 verzoeken wij u om aanvragen van compensatie van meerkosten voor de periode maart tot en met december 2020 voor 1 februari 2021 in te dienen.

Criteria
Meerkosten zijn de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, zijn een aantal criteria afgesproken. Meerkosten moeten bijvoorbeeld aantoonbaar zijn, proportioneel (niet buitensporig) en doelmatig (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren).

Geen uitputtende lijst
Een uitputtende lijst bevat de uitgewerkte afspraken niet, maar er worden wel voorbeelden genoemd. Zo vallen de extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren en de beschikbaarstelling van quarantaineopvang er wel onder, maar bijvoorbeeld niét de hogere uitvoeringskosten van gemeenten.

Aanvraagformulier
Om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling, moet u het aanvraagformulier invullen. Regio Rivierenland hanteert hiervoor het format dat is ontwikkeld door het Ketenbureau I-Sociaal Domein. Daarbij is het van belang dat u de aanvragen uitsplitst per gemeente. Het aanvraagformulier of vragen kunt u mailen naar wmojeugd@regiorivierenland.nl

Op het aanvraagformulier wordt u gevraagd om een specificatie van de meerkosten. Aanvullend op die specificatie vragen de gemeenten u om ook te beschrijven:

  • Wat uw vaste en gebruikelijke kosten zijn voor de middelen die u regulier maakt voor de dienstverlening zoals bijvoorbeeld de huur van ruimten, uw personeelslasten;
  • Of, en zo ja in welke mate en door welke oorzaak, de kosten waarvoor u een beroep doet op deze regeling in hoogte (van de huur, loonkosten of inkoop) afwijken van uw vaste en gebruikelijke kosten;
  • Welke alternatieven u overwogen en onderzocht hebt om de meerkosten te voorkomen;
  • Op welke zorgvorm (Wmo, Jeugd of allebei) uw aanvraag betrekking heeft.


Publicatiedatum: 10 december 2020