Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Regeling meerkosten door Coronavirus

Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor deze taken. De gemeenten in de regio Rivierenland nemen deze afspraken over.

De landelijke afspraken zijn samen te vatten in drie maatregelen.
1) Maatregel 1: meerkosten
2) Maatregel 2: andere vormen van hulp (beëindigd op 30 juni 2020)
3) Tijdelijke compensatie omzetdaling (beëindigd op 31 juli 2020).

Deze informatie gaat over maatregel 1: meerkosten. Op 3 juni heeft de VNG de afspraken gepubliceerd over maatregel 1: Meerkosten. Deze publicatie vindt u hier

Regeling meerkosten Regio Rivierenland
Zorgaanbieders maken meerkosten om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. Deze meerkosten kunnen variëren van beschermingsmiddelen tot extra inhuur van locaties. Deze regeling loopt tot en met 31 december 2020. Uw aanvraag moet uiterlijk vrijdag 8 januari 2021 ingediend zijn.

Criteria
Meerkosten zijn de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, zijn een aantal criteria afgesproken. Meerkosten moeten bijvoorbeeld aantoonbaar zijn, proportioneel (niet buitensporig) en doelmatig (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren).

Geen uitputtende lijst
Een uitputtende lijst bevat de uitgewerkte afspraken niet, maar er worden wel voorbeelden genoemd. Zo vallen de extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren en de beschikbaarstelling van quarantaineopvang er wel onder, maar bijvoorbeeld niét de hogere uitvoeringskosten van gemeenten.

Aanvraagformulier
Om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling, moet u het aanvraagformulier invullen. De Regio Rivierenland hanteert hiervoor het format dat is ontwikkeld door het Ketenbureau I-Sociaal Domein. Daarbij is het van belang dat u de aanvragen uitsplitst per gemeente.
Het aanvraagformulier of vragen kunt u mailen naar wmojeugd@regiorivierenland.nl

Publicatiedatum: 22 september 2020