Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Regeling meerkosten 2021 door Coronavirus Regio Rivierenland

De VNG en het Rijk hebben net als in 2020 voor 2021 afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te kunnen laten verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg te verlenen voor diegenen die dit nodig hebben.

De verlening van zorg en ondersteuning leidt soms tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis, in het bijzonder door het volgen van de richtlijnen van het RIVM. De meerkosten die direct voortkomen uit het volgen van deze maatregelen zullen vergoed worden. Het is van belang deze meerkosten op een eenvoudige manier in beeld te brengen. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen t.b.v. de extra maatregelen vanwege corona
Voor een goede afhandeling van de verantwoording van het jaar 2021 verzoeken wij u om aanvragen van compensatie van meerkosten 2021 zo spoedig mogelijk in te dienen.

Criteria
De Regio Rivierenland hanteert voor de meerkosten de uitwerking vanuit de VNG. Meerkosten zijn de directe kosten die noodzakelijk zijn om de gewenste zorg volgens de RIVM-richtlijnen te continueren en die onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, zijn een aantal criteria afgesproken. Meerkosten moeten bijvoorbeeld aantoonbaar zijn, proportioneel (niet buitensporig) en doelmatig (bijvoorbeeld eerst inzet eigen personeel alvorens extern in te huren).

Geen uitputtende lijst
Een uitputtende lijst bevat de uitgewerkte afspraken niet, maar er worden wel voorbeelden genoemd. Zo vallen de extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren en de beschikbaarstelling van quarantaineopvang er wel onder, maar bijvoorbeeld niét de hogere uitvoeringskosten van gemeenten.

Minderkosten
Belangrijke aanpassing aan de regeling ten opzichte van 2020 is dat minderkosten verrekend dienen te worden met meerkosten. Het adagium geldt dat aanbieders meerkosten vergoed krijgen (kostendekkend) en dat het niet de bedoeling is dat een aanbieder financieel voordeel heeft van de meerkostenregeling. Daarom zullen minderkosten in mindering gebracht moeten worden op de meerkosten. Het gaat hier specifiek om minderkosten die te relateren zijn aan geleverde zorg. Minderkosten gerelateerd aan niet-geleverde zorg worden niet met meerkosten verrekend te worden. Dit hangt samen met gederfde omzet (of dient verrekend te worden met de ontvangen omzetgarantie o.b.v. een maatwerkafspraak).

Aanvraagformulier
Om in aanmerking te komen voor de meerkostenregeling, moet u het aanvraagformulier invullen. Regio Rivierenland hanteert hiervoor het format dat is ontwikkeld door het Ketenbureau I-Sociaal Domein. Daarbij is het van belang dat u de aanvragen uitsplitst per gemeente. Het aanvraagformulier of vragen kunt u mailen naar wmojeugd@regiorivierenland.nl.

Op het aanvraagformulier wordt u gevraagd om een specificatie van de meerkosten. Aanvullend op die specificatie vragen de gemeenten u om ook te beschrijven:
  • Wat uw vaste en gebruikelijke kosten zijn voor de middelen die u regulier maakt voor de dienstverlening zoals bijvoorbeeld de huur van ruimten, uw personeelslasten;
  • Of, en zo ja in welke mate en door welke oorzaak, de kosten waarvoor u een beroep doet op deze regeling in hoogte (van de huur, loonkosten of inkoop) afwijken van uw vaste en gebruikelijke kosten;
  • Welke alternatieven u overwogen en onderzocht hebt om de meerkosten te voorkomen;
  • Op welke zorgvorm (Wmo, Jeugd of allebei) uw aanvraag betrekking heeft.
Publicatiedatum: 28 oktober 2021