Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Traject inkoop 2019

Het programmabureau Rivierenland is bezig met het traject voor de inkoop 2019. De planning van het inkoop traject ziet er schematisch als volgt uit:

Planning inkoopproces 2019

Van zorgaanbieders krijgen wij met enige regelmaat de vraag wanneer zij, zoals eerder aangekondigd en toegezegd, hun input op het inkooptraject kunnen geven en op welke wijze.


Op het moment van schrijven zitten wij nog in het voortraject van visievorming op strategische uitgangspunten voor de inkoop voor 2019. Nadat hierover bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, zullen werkgroepen aan de slag gaan met de uitwerking daarvan. Dat is het moment dat wij ook u als zorgaanbieder actief zullen gaan betrekken. De wijze waarop dat plaatsvindt, is een combinatie van deelname aan werkgroepen, fysieke en digitale overlegtafels. Helaas kunnen wij niet iedereen die heeft aangegeven te willen meedenken een plek geven in de werkgroepen of fysieke overlegtafels, vandaar dat wij gekozen hebben voor deze combinatie. De uitnodigingen voor werkgroepen en de overlegtafels zullen medio maart volgen.


Daarnaast hebben alle bij ons op dat moment gecontracteerde zorgaanbieders in de loop van januari benaderd voor deelname aan een korte enquête. Van alle 256 benaderde partijen hebben exact 100 respondenten hun feedback gegeven. Waarvoor dank! Dit heeft ons waardevolle informatie opgeleverd. Uw opmerkingen zullen worden meegenomen in het traject van visievorming op de strategische uitgangspunten.


Klik hier voor een samenvatting van de resultaten.

Publicatiedatum: 20 februari 2018