Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Analyse uitvraag gebiedsteams specialistische kennis naar voren halen

1. Teamsamenstelling

Vrijwel alle gemeenten hebben Wmo en jeugdhulp in het team, in een generalistisch team, waarin ieder zijn specialisme heeft.
Beleid en ambitie zijn op twee sporen:
 • Op peil houden van specialistische kennis, en daar waar die ontbreekt toevoegen.
 • Generalistisch werken, integrale hulp en leren van elkaar.

Nodig is om de ambitie te bereiken: specialistische kennis op peil houden (door moederorganisaties), o.a. SKJ; individueel scholingsprogramma; dienstverlening op orde; tijd en geld voor casusoverleg en deskundigheidsbevordering; goede taakafbakening en minder caseload.

Aanbevelingen

 • Scholing van medewerkers op de ontbrekende competenties en kennis.
 • In contracten subsidierelaties opnemen dat scholingsbudget wordt toegevoegd aan scholingsbudget gebiedsteams (x bedrag per ..). Vanuit de gebiedsteams wordt bepaald wat de scholingsnoodzaak is.

2. Specialistische kennis

Toevoegen van specialistische kennis: m’n (jeugd) GGZ, LVG specialisme en gedragsdeskundige. Door toevoegen in de schil. Opmerkelijk omdat voordelen binnen team worden genoemd: kennis toevoegen en delen; zelf op kunnen pakken; beter op en afschalen.
Aanbevelingen:

 • Regionaal aanstellen gedragsdeskundige, lokale gebiedsteams kunnen deze kennis benutten.
 • Per gebiedsteam nader inventariseren waar de knelpunten liggen, bijvoorbeeld op sturing van het team, bijstelling van generalistische medewerkers naar meer specialistische medewerkers, bijscholing medewerkers.

3. Diagnosticeren

Verbeterslag diagnosticeren: eenduidige diagnosemethodiek ontwikkelen; uitvraag bij zorgaanbieders en casuïstiek-bespreking
Regie bij het gebiedsteam op casusniveau en bij multi problem zorgvragen. Op zorginhoud ligt de regie bij de zorgaanbieder.
Voordelen van eigen regie zijn:

 • Meer zicht op continuïteit van zorg en kwaliteit van zorg.
 • Tijdig opschalen bij escalatie en casus terughalen wanneer generalistische ondersteuning nodig is bij escalatie.
 • Bij afschalen makkelijk op te pakken, mogelijkheid voor nazorg.

Aanbevelingen

 • Klankborden met medewerkers (specialisten) uit andere gebiedsteams.
 • Beter benutten van beschikbare informatie zorginkoop op website rivierenland kan meer.
 • Beter benutten en vullen van de forumfunctie op de website zorginkoop van rivierenland kan meer.
 • Raadplegen regionale gedragsdeskundige.

4. Scholing, consultatie en advies

Scholing

 • Psychiatrische en LVG problematiek herkennen en weten welke stappen nodig zijn.
 • Coaching bij vechtscheiding.
 • Gesprekstechnieken.
 • Vakvolwassenheid (zelf oplossen en opzoeken).

Advies

 • Behoefte aan duidelijk zoeksysteem wanneer nog niet duidelijk is waarheen te verwijzen.
 • Zorgaanbieders denken vanuit eigen belang; hoe getransformeerde zorg in te schakelen.
 • Casusbespreking met zorgaanbieders bij problematiek rond verslaving en psychiatrie.
 • Bij diagnose en wanneer cliënt het er niet mee eens is.

Voordelen casusbespreking en advies zijn: ondersteuning bij kiezen maatwerkvoorziening; cliënt beter kunnen informeren over inhoud van de zorg; meedenken en nieuwe inzichten.

Aanbevelingen

 • Scholing op ontbrekende kennis en competenties.
 • Beter benutten van beschikbare informatie zorginkoop op website rivierenland kan meer.
 • Benutten van consultatie en advies bij orgaanbieders.

5. Huisartsen en Praktijkondersteuner huisarts (POH)

Een POH in het team geeft meerwaarde:

 • Kennis in huis.
 • Beter contact met huisartsen en betere informatie bij verwijzing door huisartsen.

In algemeen geldt dat er weinig relatie is met huisartsen, weinig afstemming door huisartsen bij verwijzing 2e lijn. Tijdige en adequate informatie ook nodig vim rechtmatigheid en controle. Er is behoefte aan een 1e lijns overleg.

Aanbevelingen

• POH laten aansluiten bij casuïstiekbespreking (x keer per..).
• Regionaal convenant met huisartsen in de regio over informatievoorziening en verwijzingen.