Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Boven het maaiveld schijnt de zon

Wanneer ben je een goede opdrachtgever? En wat heb je in die rol dan nodig als het gaat om kennis, competenties en ‘stevigheid’?

Belangrijk hierbij is dat de 10 gemeenten van regio Rivierenland binnen de contractuele afspraken zoveel mogelijk op eenzelfde wijze naar de ketenpartners kunnen acteren. In verschillende situaties wordt dit vormgegeven door onder andere gezamenlijk in intervisie-bijeenkomsten te kijken naar de rechten en plichten van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Hiervoor is het nodig dat de verschillende mensen in de organisatie op het juiste moment de juiste dingen doen.

Mijlpaal 1

De kennisbijeenkomst op 17 februari. Regionale contractmanagers, lokale beleidsmedewerkers en lokale contracteigenaren wisselenden met elkaar uit hoe ze om kunnen gaan met jeugdzorgaanbieders die het financieel zwaar hebben. Uitgangspunten zoals continuïteit van zorg en werkgelegenheid in de regio zijn daarin belangrijke. Sinds 2016 kwamen in de gesprekken van de regionale contractmanagers met zorgaanbieders aan de orde:

  • kwalitatieve onderwerpen
  • financiële situatie van zorgaanbieders

De opdrachtgevers zijn ook steeds beter in staat om hun eigen rol in de contractuele relatie te nemen. Onder andere door tijdig aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Zo nemen we samen verantwoordelijkheid als goed opdrachtgever en opdrachtnemer.

Mijlpaal 2

24 en 31 mei 2016, deskundigheidsbevordering rond nieuwe productbeschrijvingen. Voor 2016 vond een productindikking plaats. Werken met minder verschillende producten beperkt de administratieve lasten van de zorgaanbieder en de gemeente. Ruimere productomschrijvingen geven vervolgens ook ruimte aan de zorgprofessional om vanuit hun expertise het hoe te bepalen.

De regionaal contractmanagers kregen van een aantal zorgaanbieders het signaal dat gemeenten in Rivierenland soms zeer verschillend omgingen met het toewijzen van zorgproducten. Er leken interpretatieverschillen te zijn van de productbeschrijvingen.

De contractmanagers onderzochten dat. Hieruit bleek dat medewerkers van gebiedsteams het lastig vonden om een zorgvraag aan de hand van de productbeschrijving goed te vertalen naar een passend zorgaanbod.

Een effect van deze bijeenkomsten is dat medewerkers en coördinatoren van gebiedsteams nu beter begrijpen hoe de productbeschrijvingen van regio Rivierenland in elkaar zitten en hoe zij die nog beter kunnen gebruiken.

Mijlpaal 3

Tijdens de bijeenkomst van 15 september overlegden de medewerkers van gebiedsteams en Werkzaak Rivierenland over het realiseren van een integrale benadering van een zorg- of ondersteuningsvraag. Dit deden ze aan de hand van casuïstiek. Ook bespraken zij hoe dit leidt tot een betere onderbouwing van een indicatie.

De grote opkomst geeft de indruk dat er behoefte is aan dergelijke casuïstiekbijeenkomsten. Daar wordt in de komende maanden zeker vervolg aan gegeven. Doordat gebiedsteams en indicatiestellers de producten en beschrijvingen steeds beter kunnen toepassen ontstaat een steeds soepeler proces. Het grote effect hiervan is dat de cliënt daadwerkelijk krijgt wat hij nodig heeft.

Mijlpaal 4

Het project Transformatie in de Versnelling geeft invulling aan intervisie om zo de rol van de opdrachtgever steeds verder te ontwikkelen.

Tijdens gezamenlijke intervisiebijeenkomsten worden concrete werksituaties besproken. Op 20 september was de eerste bijeenkomst aan de hand van casuïstiek. Er waren 6 gemeenten. In de bijeenkomst is besproken welke taken op welke termijn in redelijkheid door de gemeenten moeten worden uitgevoerd om zo invulling te geven aan een vraagstuk.

Zo blijven de 10 gemeenten van regio Rivierenland samen in ontwikkeling en geven zij steeds beter invulling aan goed opdrachtgeverschap. Ze werken toe naar regisserend opdrachtgeverschap. Dat is de ultieme ambitie. De gemeente als regisserend opdrachtgever maakt dan allerlei verbindingen mogelijk die bijdragen aan de meest passende zorg. Dat doen zij met alle betrokken ketenpartners.