Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Categoriemanagement

Om vandaag te kunnen sturen op dat wat morgen (voorbij de horizon van het huidige contract) belangrijk is, is het belangrijk om ook in de relatie met aanbieders het lange termijn perspectief in kaart te brengen. Met  categoriemanagement kan regio Rivierenland sturen op continue ontwikkeling in het sociaal domein met oog op het realiseren van lange termijn doelstellingen.

Het inbrengen van het lange termijnperspectief geeft richting aan alle betrokken partijen (die weten waar ze naar toe werken) en houvast aan de betrokken partijen (die weten waar ze op moeten sturen). Categoriemanagement draagt ook in zich dat meerdere contracten binnen eenzelfde categorie in samenhang worden opgesteld en gemanaged. Op die manier werken verschillende aanbieders binnen verschillende contracten toe naar het bereiken van hetzelfde bovenliggende doel.

Bereidheid tot samenwerking leidt tot tips dyslexieverklaring

Naar aanleiding van signalen hebben de regionale contractmanagers in maart 2016 en in juli 2016 2 bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Categoriemanagement. De bijeenkomst in maart was naar aanleiding van een televisieprogramma rondom malafide dyslexieverklaringen. Diverse zorgaanbieders waren zeer bereid om met elkaar dit thema te bespreken en tips te geven aan gemeenten hoe malafide verklaringen kunnen worden herkend. Uiteraard om zo de beschikbare budgetten binnen deze zorgvorm juist en goed te kunnen bestemmen. 

Duidelijkheid over product Kortdurend verblijf

Vroeg in de zomer ontvingen de contractmanagers signalen van zorgaanbieders dat gemeenten op verschillende manieren omgaan met het inzetten van het product Kortdurend Verblijf. Rondom dit product is een bijeenkomst georganiseerd. Het heeft duidelijkheid gegeven en is daarna gecommuniceerd aan alle betrokken zorgaanbieders én gemeenten.

Meer informatie