Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Praten met de cliënt, niet over de cliënt

De Sociale Wijkteams Culemborg hebben een laagdrempelig en preventief karakter. Deze teams krijgen ook te maken met een aanzienlijk percentage aanmeldingen waarbij sprake is van een intensieve ondersteuningsbehoefte. Bij de intensieve, hardnekkige, risicovolle trajecten vraagt de ondersteuningsbehoefte om onconventionele oplossingen en een lange adem. Juist dan is netwerksamenwerking van verschillende partners uit de 0e, 1e, 2e lijnszorg nodig om die ondersteuning gezamenlijk te kunnen bieden. Daarvoor is het project &Co.

Plan van de bewoner als uitgangspunt

De titel &Co. verwijst naar de regierol van de inwoner, de jeugdige en het gezin. De professionals zijn de Co’s voor de inwoner. Zij sluiten aan bij degene waar het over gaat. Het plan van de inwoner is het uitgangspunt. Werken met het plan van de mensen zelf zorgt voor: draagvlak meervoudige oplossingen meer samenwerking.

De inwoners zijn ook bij de overleggen aanwezig. Deze netwerksamenwerking willen we nadrukkelijker binnen de gemeente Culemborg organiseren: &Co - Culemborg Ondersteunt. 

Kern van de werkwijze is het:

  • bundelen
  • flexibel inzetten
  • ontsluiten van expertise.

Samenwerken als team: beter advies & betere ondersteuning

We zoeken ‘teamwork in een netwerkjasje’. Dit is tegelijkertijd het innovatieve karakter van de samenwerking. Als een team optrekken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Met de specialist aan de poort, wordt de zorg beter afgestemd op wat de inwoner op dat moment nodig heeft. Samenwerken als een team zorgt voor een betere advies en betere ondersteuning. 

Integrale aanpak zonder breuklijnen

De kern van het netwerk bestaat uit professionals met verschillende rollen. Rollen als:

  • coach
  • Casemanager
  • gezinsmanager

Experts of gemandateerden zijn steunpilaren waar een beroep op gedaan wordt. Dit maakt een integrale aanpak mogelijk en breukvlakken in ondersteuning worden overbrugd.

Het netwerk wordt ingezet bij casussen met een intensief karakter (stabiliseren) en werkt daarna toe naar perspectief (vraagverheldering en ondersteuningsplan) en duurzaam (consolideren van de situatie).