Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Drie keer zorgaanbieders

De cliënt wordt sterker als zorgaanbieders verbinden en expertise delen

Op de vraag welke rol hun organisatie heeft om de onderlinge samenwerking van zorgaanbieders te versterken, antwoordt René direct: “Wij zijn graag een voortrekker en als specialistische JGGZ pakken we actief onze rol om mee te denken en te werken. De belangrijkste uitdaging is ontschotten en beter samenwerken in de ketenzorg. In onze behandeling zoeken wij de samenwerking gericht op. Zo maken we de transformatie tot een succes.”

Samenwerken staat bij alle drie centraal. Dianne spreekt over de verbindende factor zijn en Jaap over het mobiliseren van samenwerking.

Dianne maakt het concreet en vertelt dat RIBW met hun expertise over mensen psychiatrische aandoening actief naar buiten gaat. Ze bieden begeleiding en trajecten voor wonen, dagbesteding, participatie en herstel. De kracht zit hem in het herstelgericht werken in de wijk en op- en afschalen waar mogelijk. We begeleiden de cliënt dichtbij waar nodig en laten de teugels vieren waar mogelijk. Zodat deze een zo gewoon mogelijk leven heeft.

Jaap vult aan: “Voor het complexe zorgaanbod van Oosterpoort hebben we elkaar nodig. Niet als concurrent. Wel om unieke specialismen van elke organisatie op het juiste moment bij elkaar te brengen in het zorgarrangement. Als sterk geambulantiseerde organisatie ervaren wij al jaren de kracht en mogelijkheden van gezinnen om met sociale netwerken weer grip op hun problemen te krijgen. Lukt dit tijdelijk of langer niet? Dan moeten kinderen en jongeren zoveel gebruik kunnen maken van oplossingen in een gezinsachtige situatie. Onze ruime kennis om met zorg aan te sluiten bij het primair en voortgezet onderwijs in een andere regio delen we graag met de scholen in Rivierenland. Wij leggen de lat steeds hoger door verbetering van onze aanpak. Dat doen we met partners in de regio. We nodigen ze uit en doen zelf volop mee op alle fronten.” zegt Jaap.

Smeerolie voor samenwerking

Persoonlijk zijn ze heel actief en onderhouden ze vooral veel contacten in en buiten de eigen organisatieDianne is als zorgcoördinator een echte spin in het web. Ze spreekt cliënten, wijkteams, de gemeente en beleidsmakers en zorgaanbieders. Dianne: “Ik leg verbindingen, sta met het teamdagelijks klaar voor onze doelgroep en denk mee in casussen en intervisies met het wijkteam. Ik maak onze expertise bekend en hou de lijnen kort met de collega zorgaanbieders.”

Ook Rene is nauw betrokken. “Ik ben actief in de werkgroep die 6 oktober voorbereidde. Ik ben en voel me verantwoordelijk voor continuïteit van het transformeren van jeugdzorg. Het stimuleren van de medewerkers van Pro Persona is daarbij heel belangrijk. We bieden ze de ruimte om in de ketenzorg te participeren.”

Jaap brengt als een verbinder ideeën bij elkaar en vindt draagvlak voor initiatieven. Hij noemt het smeerolie voor samenwerkingen, zodat cliënten uiteindelijk op tijd die zorg krijgen die ze nodig hebben. Jaap: “Ik geniet ervan wanneer we dat goed voor elkaar krijgen. Dat motiveert me ook om me in te zetten voor de juiste randvoorwaarden in de samenwerking met gemeenten en andere betrokkenen.”

Innoveren gaat door met drie pilots en een plan van aanpak

Deze vertegenwoordigers van zorgaanbieders vertellen na een hele ochtend intensief deelnemen aan de werksessies energiek over de resultaten van de werksessies.

Oosterpoort was met Entrea kartrekker van de werksessie ‘Wrap around care pleegzorg’. Hoogleraar Opvoedkunde, Jo Hermanns, bedacht de term ‘Wrap around care’. Het is een flexibel model om met meerdere partners, elk je specialistisch zorg te bieden aan een cliënt.Hier ging het er eigenlijk om duidelijk te krijgen hoe je pleegouders nog beter helpt bij de ondersteuning van kinderen en jongeren. Jaap: “We gebruikten de scrum werkwijze. Het was mooi hoe we met alle deelnemers al heel snel een basis vonden waar we graag mee verder willen. Er komt een pilot die we al snel verder gaan uitwerken. 1 november staat bij iedereen in de agenda.”

RIBW organiseerde samen met Pluryn de workshop LVB / signalering. Dianne: “Het was heel goed om met elkaar bezig te zijn met het thema. We bespraken hoe we elkaar kunnen vinden rondom de cliënt met LVB. Binnenkort zien we elkaar weer om een paar punten aan te scherpen. Positief dus, zo worden de lijnen naar blijvende samenwerking zichtbaar. We weten elkaar te vinden. De sessies hadden een positieve flow. Er zijn al meteen contacten uit voortgekomen met vragen rondom casussen.”

Pro Persona organiseerde samen met Eleos de werksessie ‘gezamenlijke intake’. Rene: “We hadden een goede bijeenkomst en een duidelijk concreet resultaat. In twee gebiedsteams starten we een pilot om casuïstiek te bespreken. In de voorbereiding had ik mijn bijdrage in de werkgroep Onderwijs en Zorg. Ook hier starten twee pilots. Eén bij een basisschool en één bij het voortgezet onderwijs.”

De werkgroep Ketensamenwerking van regio Rivierenland zullen met veel interesse deze pilots en initiatieven volgen en de vinger aan de pols houden. Individuen van deze werkgroep zijn gekoppeld aan deze pilots om zo te kunnen helpen en meedenken als het nodig is. 

Meer doen van wat goed werkt

Waar staan ze inmiddels zelf? Wat doen ze anders na de werksessie van 6 oktober?Jaap: “Het is inspirerend om te merken dat er bij deze manier van werken energie los komt bij verschillende mensen. Daar gaat het wat mij betreft om. Dus in het kader van oplossingsgericht werken: meer doen van wat goed werkt!”René: “In de dagelijkse praktijk meer aandacht hebben voor ketenzorg: wie doet wat. Ik ben voor meer discussie over wie, wanneer, wat doet op welk moment in de keten.”Dianne: “Ik ga door met het outreachend werken en samenwerken met onze ketenpartners. Het overstijgende doel moet zijn om elkaar binnen onze keten en binnen de regio te vinden. De zorg centraal stellen en met elkaar het op- en afschalen van zorg beter organiseren voor de cliënt.’aar staan ze inmiddels zelf? Wat doen ze anders na de werksessie van 6 oktober?Jaap: “Het is inspirerend om te merken dat er bij deze manier van werken energie los komt bij verschillende mensen. Daar gaat het wat mij betreft om. Dus in het kader van oplossingsgericht werken: meer doen van wat goed werkt!”

Rene: “In de dagelijkse praktijk meer aandacht hebben voor ketenzorg: wie doet wat. Ik ben voor meer discussie over wie, wanneer, wat doet op welk moment in de keten.”

Dianne: “Ik ga door met het outreachend werken en samenwerken met onze ketenpartners. Het overstijgende doel moet zijn om elkaar binnen onze keten en binnen de regio te vinden. De zorg centraal stellen en met elkaar het op- en afschalen van zorg beter organiseren voor de cliënt.’


Dianne
Jaap
Rene