Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Jeugdbeschermingstafel in regio start eind 2016

Van pilot naar structureel in 2018

Een Jeugdbeschermingstafel kan het mogelijk maken om met een hulpverleningscasus op vrijwillige basis tot een veilige oplossing te komen. De jeugdbeschermingstafel Rivierenland is in oprichting. Het is een pilot tot eind 2017 met een evaluatie in het najaar. Met de ervaring uit de pilot kan de beschermingstafel vanaf 2018 structureel ingezet worden.

Meer vrijwillige afspraken over goede hulpverlening

Met de inzet van de jeugdbeschermingstafel willen we in Rivierenland mét en niet over ouders/verzorgers (en kind) spreken. Zodat er meer casussen uit het gedwongen kader (raadsonderzoek en maatregelen als Onder Toezicht Stelling) kunnen blijven. Je kunt het zien als een ‘vijf minuten voor twaalf overleg’ mét ouders en zo mogelijk kind. We zijn tevreden als er op vrijwillige basis goede afspraken over hulpverlening en ondersteuning worden gemaakt. Uiteraard met veel aandacht voor de veiligheid.

Rivierenland doet in 2017 ervaring op

We starten de jeugdbeschermingstafel als een pilot. Bij de pilot zijn betrokken:
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Jeugdbescherming Gelderland
 • William Schrikker Groep
 • Leger des Heils
 • Jeugdbescherming & Reclassering
 • Veilig Thuis
 • Veiligheidshuis
 • Leerplicht 
De pilot loopt tot 1 januari 2018. In het najaar 2017 evalueren de deelnemende partijen de pilot. Met de ervaringen uit de pilot maken we een voorstel voor 2018 over de mogelijkheden om de beschermingstafel structureel in te zetten.

Organisatie van de tafel in volle gang

De implementatie van de beschermingstafel Rivierenland is in volle gang. We verwachten half november een onafhankelijke voorzitter gevonden te hebben. Verder zijn we volop bezig met allerlei randvoorwaarden zoals:
 • Huisvesting (Veiligheidshuis)
 • Materialen
 • Communicatie
Eind 2016 wordt een onafhankelijk voorzitter benoemd en aansluitend het eerste overleg gepland.

Achtergrond beschermingstafel in Nederland

In heel Nederland worden sinds 1 januari 2015 jeugdbeschermingstafels opgericht. Zij vervangen het Casusoverleg Bescherming dat nu in de regio’s wordt gevoerd. Kenmerkend verschil is dat bij een beschermingstafel met (niet over) de ouders/kinderen wordt gepraat over mogelijkheden om op vrijwillige basis. Het blijft een gesprek dat misschien niet twee, maar dan wel vijf minuten voor twaalf wordt gevoerd. Er is natuurlijk vaak al heel wat aan vooraf gegaan of geprobeerd om het tij te keren en de opvoedings- en veiligheidssituatie te verbeteren.