Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Inleiding en Programma

Op 18 juni vindt de tweede Overlegtafel plaats. Het thema voor deze Overlegtafel is 'normalisatie'. Het programma voor deze bijeenkomst vindt u in deze memo.

Genodigden
Uit de lijst van aanmeldingen hebben wij tien aanbieders geselecteerd. De genodigden vindt u in onderstaande tabel. Er is vooral geselecteerd op een spreiding van Wmo, Jeugd en Participatie en op de 'omvang' van de aanbieder in onze regio.

 Organisatie 
 Specialisme  
RIBW Wmo (+beschermd wonen)  
JP van der Bent stichting Wmo en Jeugd  
Pluryn Wmo  
Mondium Jeugd 
’s Heerenloo Wmo en Jeugd 
Prokino zorgJeugd  
BOBA Jeugd  
Lelie Zorggroep Wmo (+verpleeghuiszorg)  
Dit Coaching Jeugd  
Compleet Mensenwerk Wmo, wonen, participatie  

Programma
Deze keer vindt de Overlegtafel plaats in de grote kantine van het gemeentehuis van Buren in Maurik.

Vanaf 13.30 uur Inloop
14.00 - 14.10 uur Opening /welkom door dagvoorzitter
14.10 - 14.40 uur Achtergronden bij 'normalisatie'
14.40 - 14.50 uur Plenaire discussie aan de hand van “prikkelende vraag” die een relatie heeft met de opdracht aan de werkgroepen
14.50 - 15.00 uur Afsluiting deel 1 + uitleg vervolg na pauze
15.00 - 15.10 uur Pauze + koffie
15.10 - 15.15 uur Looptijd
15.15 - 16.00 uur Uiteen in drie werkgroepjes
16.05 - 16.30 uur Plenaire terugkoppeling door voorzitter van de werkgroepjes

Inhoudelijk programma werkgroepen
Doel bijeenkomst: Komen tot praktische handvatten om normalisatie handen en voeten te geven op het gebied van jeugdhulp, participatie en wonen. Dit om onnodige zwaardere vormen van (geïndiceerde) hulp en ondersteuning te beperken.

Parapluvragen
1. Waar staan wij op dit moment in de regio Rivierenland op het gebied van normalisatie?
2. Welke (praktische) stappen kunnen wij op de korte termijn zetten om vooruitgang op dat gebied te boeken?

Prikkelende vraag
Deze vraag is bedoeld om een inzicht te krijgen in hoe de deelnemers de stand van zaken op dit moment inschatten. Dat kunnen ze ieder op hun eigen werkterrein doen.
De dagvoorzitter vraagt vervolgens deelnemers om hun antwoord toe te lichten (bijvoorbeeld aan de hand van de vraag: hoe werkt uw organisatie zelf aan normalisatie) en zo de discussie goed op gang te krijgen.

 Normalisatie op mijn werkveld... *:
a) ....dat staat in de kinderschoenen in onze regio.
b) .... dat kunnen de gemeenten niet organiseren, dat moet de samenleving zelf doen.
c) ....geen zorgen, dat loopt in onze regio volgens plan.  


* Wmo, jeugd, participatie, (beschermd) wonen.


Werkgroep 1: 'Jeugdhulp'
Deelnemers: Prokino Zorg, Dit coaching, Mondium, Boba
Begeleider: Mandy van Belzen
Meeschrijver: n.t.b.
Deskundige vanuit de gemeente: n.t.b.

> Inleiding
We zien het beroep op jeugdhulp steeds verder toenemen. Dit stelt ons voor allerlei vragen.
• Is het voor de jongeren in kwestie wel altijd de beste oplossing als ze een 'zware vorm' van zorg of ondersteuning krijgen?
• Is het nodig?
• Maar ook: is deze ontwikkeling financieel houdbaar op de lange termijn?

We houden bij deze vragen altijd het uitgangspunt dat jongeren een passende vorm van hulp moeten krijgen in het achterhoofd.

> Vraag vooraf (max. 5 minuten)
Hoe staat het momenteel met de 'normalisatie' op het gebied van jeugdhulp in onze regio?

Deelnemers geven een cijfer van 1 (geen) tot 10 (maximaal) en worden kort bevraagd door de begeleider. Dit geeft een antwoord op de eerste parapluvraag.

> Opdracht
Hoe kunnen we normalisatie vormgeven binnen de jeugdhulp? Kunnen we meer jongeren helpen buiten geïndiceerde tweede lijns voorzieningen om?

> Verbinding
Alles wat wij 'bedenken', kunnen we meegeven aan de projectleider van het regionale Innovatiefonds, die samen met regiogemeenten met dit thema aan de slag is.

Werkgroep 2: 'Meedoen'
Deelnemers: Pluryn, RIBW en Compleet Mensenwerk
Begeleider: Ria Dekker
Meeschrijver: n.t.b.
Deskundige vanuit de gemeente: n.t.b.

> Inleiding
Meedoen (participatie) wordt tegenwoordig alom beschouwd als een goed middel voor mensen met een ondersteuningsbehoefte. Door mee te doen, vinden ontmoetingen met andere mensen plaats, kunnen waardevolle contacten ontstaan, kan hernieuwd zelfvertrouwen ontstaan e.d. Er zijn allerlei vormen denkbaar, van beschut/begeleid werken tot activerend werken en geïndiceerde dagbesteding. Een onderdeel van normalisatie is dat er ook verbindingen tot stand komen met activiteiten die niet-geïndiceerd zijn, zoals vrijwilligerswerk, verenigingsactiviteiten, reguliere activiteiten in dorpshuizen e.d.

> Vraag vooraf (max. 5 minuten)
Hoe staat het momenteel met de 'normalisatie' op het gebied van meedoen in onze regio?

> Opdracht
Hoe zorgen we ervoor, dat inwoners met een ondersteuningsbehoefte (beter) aansluiting vinden bij activiteiten die zich 'in het gewone leven' afspelen? Kan dit een alternatief zijn voor geïndiceerde vormen van ondersteuning?

Werkgroep 3: 'In de wijk gaan of blijven leven/wonen'
Deelnemers: Leliezorg, JP van de Bent en ’s Heerenloo
Begeleider: Matthijs van Doorn
Meeschrijver: n.t.b.
Deskundige vanuit de gemeente: n.t.b.

> Inleiding
Onder de noemer 'Langer thuis wonen' vallen allerlei ontwikkelingen die beogen om verschillende groepen weer of langer in hun eigen omgeving te laten verblijven. Het idee erachter is dat mensen beter tot hun recht komen in hun eigen omgeving, en dat 'institutionalisering' ook onwenselijke bijeffecten heeft. We denken dan aan ouderen, die langer in hun eigen omgeving zullen blijven wonen, indien nodig ondersteund met thuiszorg, verzorging en/of verpleging e.d. Maar ook aan mensen met een psychiatrische stoornis en/of verslaving, die nu vaak in beschermde woonvormen wonen. Zij zullen straks vaker dan nu 'teruggaan' naar de wijk. Daarvoor zijn ook weer de nodige aanvullende voorzieningen nodig.

> Vraag vooraf (max. 5 minuten)

Hoe staat het momenteel met de 'normalisatie' op het gebied van langer thuis wonen in onze regio?

> Opdracht
Hoe kunnen we er voor zorgen dat inwoners die langer thuis moeten blijven wonen of weer thuis moeten gaan wonen, dat ook daadwerkelijk kúnnen? Wat moet er nog gebeuren om dit voor elkaar te krijgen?

> Verbinding
Alles wat wij 'bedenken', kunnen we meegeven aan de regionale projectgroep die met dit thema aan de slag is en straks nog intensiever aan de slag zal gaan (de werkgroep 'geëscaleerde zorg').