Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Overlegtafel 26 maart

Casusregie

Casusregie is een thema dat meerdere malen is aangedragen en is uitgekozen als thema voor de eerste fysieke overlegtafel die wordt georganiseerd op:

dinsdag 26 maart 2019 14.00 - 16.30 uur

Laten we beginnen met een inmiddels overbekende (fictieve) casus, die iedereen wel eens heeft gehoord:

In een gezin, woonachtig in onze regio, spelen veel problemen tegelijkertijd. In het gezin met meervoudige problematiek zijn verschillende hulpverleners aanwezig. Er was opvoedondersteuning nodig. Die is via de consulent van de gemeente geregeld. Eén van de kinderen heeft hulp nodig vanwege een gedragsprobleem. Via de huisarts is het kind verwezen naar een andere jeugdhulpaanbieder. Er zijn schulden in het gezin en de ouders zelf kunnen de druk ook niet meer aan. Gelukkig leveren de hulpverleners (los van elkaar) allemaal goed werk.

Tot zover de fictieve casus, die in praktijk uiteraard in verschillende vormen voorkomt. Het is duidelijk dat dit gezin een grote behoefte heeft aan zorg en ondersteuning. De discussie zit hem ook niet in de kwaliteit van de ondersteuning. Professionals werken met hart en ziel aan de verbetering van de situatie voor de leden van dit gezin. Maar, er is iets wat knelt. Door de veelheid aan hulpverlening komen de volgende vragen op: Krijgen kwetsbare burgers op deze manier de benodigde zorg en ondersteuning? En is deze dan passend, effectief en samenhangend? Wie heeft de regie over de zorg en ondersteuning? Weet de regisseur wat hij moet doen, weten en kunnen, en wat geregeld moet zijn?

Casusregie is een veelbesproken onderwerp bij gemeenten en zorgaanbieders. Dat bleek ook tijdens de voorbereiding van de nieuwe zorginkoop in Regio Rivierenland. Het is niet altijd even duidelijk wat men precies onder deze term verstaat en wie nu precies waarvoor verantwoordelijk is. Met name bij complexe casuïstiek en/of wanneer er een groot netwerk van hulpverleners betrokken is, zoals hierboven geschetst, blijkt casusregie een belangrijke rol te spelen. Vaak wordt een onderscheid gemaakt tussen procesregie (coördinatie, monitoring) en casusregie (zorginhoudelijk, naast het gezin staan).

Overlegtafel
Tijdens de ontwikkeltafel wisselen gemeenten en zorgaanbieders hun ideeën uit over het invullen en het uitvoeren van de regisseursfunctie. We staan stil bij wat er precies onder casusregie verstaan wordt, hoe we kijken naar ieders rol en verantwoordelijkheden, en wat er nodig is om de regisseursfunctie goed in te vullen. Het doel van de eerste overlegtafel is het in beeld brengen van de knelpunten en waar mogelijk een gezamenlijke ambitie formuleren. Hiermee willen we een eerste, belangrijke stap zetten om de casusregie in onze regio te versterken.

Deelnemers
Alle gecontracteerde aanbieders hebben de gelegenheid gehad om voor 4 februari jl. kenbaar te maken interesse te hebben in het aansluiten bij deze overlegtafel. De volgende aanbieders worden uitgenodigd voor deze overlegtafel: SCIO, Timon, Karakter, Pactum, Opdidakt, Syndion, woonzorgboerderij Kooilust Wamel, zorgboerderij Kei Wadenoijen, Impegno en Yes we can clinics.

Programma
Het programma van de overlegtafel ziet op hoofdlijnen uit als volgt:


  • Welkom heten, voorstelronde, inleiden thema.
  • 
Bespreken van de praktijk. Wat zijn de ervaringen?
  • 
Prioriteren top 3 concrete knelpunten.
  • 
Verkennen oplossingsmogelijkheden.

  • Benoemen randvoorwaarden. Wat is daarvoor nodig?
  • Samenvatten afspraken en maken vervolgafspraken.

Notulen
Van de overlegtafel worden notulen opgesteld. Deze worden uiterlijk twee weken na het overleg op deze site gedeeld. 

Digitale overlegtafel
.
Omdat er veel meer aanbieders zijn gecontracteerd dan er plaatsen zijn aan de overlegtafel en we wel iedereen de gelegenheid willen bieden 'mee te praten', wordt er tevens een digitaal platform ingericht waar alle aanbieders hun visie en reacties kunnen delen. Uw reactie op een thema of notulen van het overleg, kunt u mailen aan overlegtafel@regiorivierenland.nl. Wij zorgen ervoor dat uw reactie hier wordt gedeeld.

Reacties