Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Hervorming Langdurige Zorg

Als gevolg van de Herziening van de Langdurige Zorg hebben gemeenten en zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2015 nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Vanuit de AWBZ zijn verantwoordelijkheden ondergebracht in de Wmo 2015. Onder andere gaat het om extramurale ondersteuning, beschermd wonen en cliëntondersteuning.Tegelijk wordt per 1 januari 2015 extramurale verpleging en persoonlijke verzorging overgeheveld van de huidige AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Wijkverpleging

De taken verpleging en verzorging worden ingevuld via de wijkverpleegkundige. Diens takenpakket valt in twee segmenten uiteen:

  1. De taken die aan een enkele cliënt toe te wijzen zijn (‘S2’). Hieronder vallen in de eerste plaats de zorgtaken (wondverzorging, katheterisaties, injecties, etc.). De wijkverpleegkundige krijgt echter ook de ruimte om naar de zelfredzaamheid en sociale omgeving van de cliënt te kijken.
  2. De taken die niet aan een enkele cliënt toe te wijzen zijn (‘S1’). Hieronder valt onder andere het signaleren en toe leiden naar zorg van zorgmijders of mensen die zelf de weg naar zorg niet weten te vinden, maar ook de samenwerking met de gebiedsteams om zo zorg en ondersteuning in optimale samenhang in te vullen.

Wij beperken ons hier tot de S1-taken, aangezien het hier de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars betreft. Met deze S1-taken vormt de wijkverpleegkundige een belangrijke schakel tussen het medische en sociale domein. Dit brengt met zich mee dat gemeenten en zorgverzekeraars goede afspraken moeten maken waar en hoe de wijkverpleegkundigen worden ingezet, en hoe de samenwerking met de gebiedsteams ingevuld wordt.

Sinds 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige binnen een gebiedsteam verantwoordelijk voor zowel het uitvoeren van reguliere zorgtaken als afstemmingstaken.  Met de aansluiting van de wijkverpleegkundige zorg op de gebiedsteams in de wijk wordt verpleegkundige zorg laagdrempelig en dicht bij de mensen aangeboden en kan met de juiste inzet intensievere en duurdere zorg worden voorkomen.
Momenteel overleggen het zorgkantoor en de gemeenten over de wijkverpleging voor 2016. Dit gebeurt op basis van de ervaringen van 2015.
Meer informatie over de gebiedsteams in Rivierenland vindt u op deze site onder de noemer 'Gebiedsteams regio Rivierenland'.

Klik hier voor meer informatie over de overeengekomen aanbieders van wijkverpleegkundigen per gemeente.

Naast de wijkverpleging zijn er nog meer thema's waarover de gemeenten en het zorgkantoor met elkaar praten. Deze komen aan bod binnen het Platform Zelfredzaam van regio Rivierenland.

Werkgroep Zorg

Sinds kort is de werkgroep Zorg actief (voorheen Transitietafel). Binnen deze werkgroep overleggen gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar naast het thema 'wijkverpleging' ook over zaken als bijvoorbeeld  Preventie en Ketenzorg Dementie. 
Al naar gelang het thema nodigt men hier ook andere gesprekspartners bij uit zoals zorgaanbieders, cliëntenorganbisaties en woningbouwcoöperaties.

U leest hier de verslagen van de werkgroep Zorg.

Meer informatie

Hieronder vindt u handige tools en informatie m.b.t. de Hervorming Langdurige Zorg.