Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Jeugdhulp

Ieder kind en jongere laten opgroeien tot volwassenen die meedoen in de maatschappij. Daar helpt de gemeente aan mee. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Dit is geregeld in de Jeugdwet. De Jeugdwet wil het jeugdstelsel vereenvoudigen en efficiënter en effectiever maken. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp: preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning, gespecialiseerde zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Het idee is door gemeenten een regierol te laten vervullen, meer maatwerk te kunnen leveren en - daardoor - een hogere kwaliteit van jeugdhulp. Gezinnen die hulp nodig hebben, kunnen terecht bij één regisseur. Door meer in te zetten op preventie en eerder hulp te bieden, kan complexere en duurdere hulp vaak worden voorkomen.

Belangrijke informatiebronnen  

Kijk voor meer informatie over alles wat met Jeugdhulp te maken heeft ook eens op:

Preventie

Alle ouders hebben vroeg of laat wel eens vragen bij de opvoeding van hun kinderen. Door met familie, vrienden of school er over te praten, kunnen ouders vaak zelf een oplossing vinden. Ook kan het eigen netwerk van familie en vrienden ouders een helpende hand bieden door - als het eens wat moeilijker is - bij te springen in het huishouden of de zorg voor de kinderen. Veel ouders vinden het moeilijk een beroep te doen op anderen om de reden dat anderen ook druk zijn. De ervaring leert dat er vaak meer mogelijk is dan je vooraf had gedacht en dat je elkaar vaak ook wederzijds kan helpen.

Informatie en advies

Voor het inwinnen van informatie en advies van jeugd- en gezinswerkers zijn meerdere mogelijkheden. Dit kan digitaal maar ook telefonisch of in een persoonlijk gesprek.

- De site van de Centra voor Jeugd en Gezin in Rivierenland (cjgrivierenland.nl) biedt veel informatie over de verschillende levensfasen van kinderen. Weten wat je kunt verwachten van bijvoorbeeld de pubertijd kan veel voorkomende problemen voorkomen of verzachten.
- Via de site van cjgrivierenland kan digitaal een vraag worden gesteld aan een jeugd- of een gezinswerker. Op de site vind je ook het telefoonnummer van het CJG.
- Landelijk zijn er nog meer opvoedsites die informatie bieden eventueel in combinatie met een online platform.

Een persoonlijk gesprek kan altijd. Binnen elke gemeente werken jeugd- en gezinswerkers. Als ouder kun je samen met een professional bespreken wat er speelt en wat nodig is.

Specifieke doelgroepen voor preventie

Er is veel bekend over risicofactoren in de opvoeding. Bijvoorbeeld kinderen van ouders die psychiatrische of verslavingsproblematiek hebben, of waar ouders zijn gescheiden, hebben vaak een extra steuntje nodig. Jeugd- en gezinswerkers in de gemeente maken zich actief bij deze ouders bekend om te kijken of informatie en advies gewenst is en om zorg te dragen dat zij voor deze ouders een bekend gezicht zijn mocht er een vraag zijn.

Ook is er binnen de gemeente aandacht om ongezond gedrag te voorkomen zoals overmatig blowen, gameverslaving, extreem overgewicht. Het komt vaker voor dat deze problemen gepaard gaan met andere problemen als voortijdig schoolverlaten, geen dagbesteding werk, et cetera.

Opvoed- en opgroeiondersteuning

Opvoed- en opgroeiondersteuning is aan de orde als ouders er niet op eigen kracht of met ondersteuning van het eigen netwerk uitkomen. De gemeente helpt met lichte opvoedingsondersteuning en gaat hierover in gesprek met het gezin. De ouders bepalen samen met de jeugd- en gezinswerker waar aan gewerkt gaat worden.

De lichte opvoedingsondersteuning kent verschillende vormen. Soms werkt het goed om video-interactie in te zetten, soms is juist samenwerken met een groep met andere ouders een goede vorm.Als zwaardere of langer durende ondersteuning nodig is, helpt de gemeente ook. Het begint vaak met een gesprek aan de ‘keukentafel’. In dit keukentafelgesprek bepalen ouders en jeugd- en gezinswerker samen wat nodig is om vragen en problemen op te lossen.

Gespecialiseerde zorg

Jeugdzorg biedt op een (meestal) niet-vrijblijvende manier hulp aan jongeren met problemen. Jeugdzorg helpt dan vaak ook hun ouders of verzorgers. Doel is om bij problemen snel en goed hulp te bieden. Bij voorkeur in het gezin, zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen. Soms kan dat niet en is het nodig om een jongere in een jeugdzorginstelling op te nemen voor behandeling of bescherming. Een aantal van deze jongeren kan vanwege ernstige problemen niet altijd terecht in de instellingen voor reguliere jeugdzorg. Voor deze groep is behandeling onder dwang in een meer gesloten setting vereist: dat heet JeugdzorgPlus.

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen die de rechter kan opleggen: een ondertoezichtstelling (OTS, komt veruit het meest voor), ontzetting uit de ouderlijke macht en ontheffing uit de ouderlijke macht. De gemeente wordt vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdbescherming.

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jongeren die veroordeeld zijn - of verdacht worden - van een strafbaar feit. Voor begeleiding door de jeugdreclassering komen jongeren in aanmerking die toen het delict gepleegd is, tussen de 12 tot 18 jaar oud waren. De gemeente wordt met ingang van 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van jeugdreclassering. De gemeente is dan ook verplicht jeugdhulp in het jeugdstrafrechtelijk kader te leveren.

Meer informatie staat op de site van je eigen gemeente.

De Beschermingstafel

Waarom de beschermingstafel?
Als er zorgen zijn over een gezin en de ontwikkeling van kind(eren) binnen dat gezin, worden deze zorgen eerst met het gezin zelf besproken. Het kan zijn dat de hulp die het gezin tot nu toe kreeg, onvoldoende resultaat had. In die gevallen kan het gezin aangemeld worden voor de beschermingstafel. Het is belangrijk om als professional vooraf helder en duidelijk te bespreken met het gezin zelf dat een aanmelding voor de beschermingstafel gaat plaatsvinden. Het aanmeldformulier is op te vragen via: secretariaat@btrivierenland.nl Ook is er een folder met informatie over de beschermingstafel Rivierenland beschikbaar.
Gezinnen kunnen vervolgens worden uitgenodigd aan de beschermingstafel Rivierenland. Het gezin, het gebiedsteam, een hulpverlener en de Raad voor de Kinderbescherming denken en praten mee over de mogelijke oplossingen. Aan tafel worden direct afspraken gemaakt met de betrokken partijen.

Wie zitten er aan tafel?

Aan de beschermingstafel kunnen zitten:
• Het gezin, inclusief de kinderen als ze ouder zijn dan 12 jaar;
• Iemand die door het gezin is uitgenodigd, het gezin kan bijstaan in dit gesprek, bv. een vriend of familielid, hulpverlener of vertrouwenspersoon.
• De hulpverlener die het gezin aan tafel gemeld heeft (de aanmelder);
• Een vertegenwoordiger van het gebiedsteam uit de gemeente;
• Een vertegenwoordiger van Raad voor de Kinderbescherming;
• De voorzitter van de beschermingstafel;
• De secretaris van de beschermingstafel.

Voorbereiding
De inbreng van het gezin in het gesprek is belangrijk. Het kan daarom prettig zijn om u voor te bereiden op het gesprek aan de beschermingstafel. Dit kan gebeuren door:
• Het meest recente plan van aanpak en/of veiligheidsplan dat samen met de hulpverlener is opgesteld nog een keer door te nemen;
• Vragen of zaken vooraf op papier te zetten en dit mee te nemen;
• Als de kinderen niet bij de beschermingstafel aanwezig zijn, een foto van hen mee te brengen;
• Als de kinderen niet bij de beschermingstafel aanwezig kunnen zijn, mogen zij via een brief aan de voorzitter hun mening kenbaar maken.

Hoe verloopt een gesprek aan de beschermingstafel?

De bespreking duurt ongeveer 45 minuten.
• De voorzitter doet een voorstelrondje. Wie zitten er aan tafel?
• De voorzitter legt kort uit hoe de bespreking gaat;
• Daarna kan het gezin zelf vertellen wat er goed gaat, welke zorgen er zijn en wat het gezin zelf denkt dat er nodig is;
• Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie mag iedereen vragen stellen en beantwoorden;
• Vervolgens bespreken de aanwezigen aan de hand van het plan van aanpak en/of Veiligheidsplan dat het gezin samen met de hulpverlener heeft gemaakt: of er extra afspraken nodig zijn en of daarvoor nog extra besluiten genomen moeten worden;
• Als alle afspraken zijn gemaakt, beëindigt de voorzitter het gesprek.

Wat is de uitkomst van de beschermingstafel?
Er zijn vier uitkomsten mogelijk:
1. De hulpverlening vanuit het gebiedsteam wordt voortgezet. Lopende afspraken worden aangepast of er worden nieuwe afspraken gemaakt om de veilige ontwikkeling van het gezin te verbeteren.
2. Er wordt aan het gezin een Jeugdbeschermer toegewezen die, samen met de hulpverlener van het gebiedsteam, de hulpverlening organiseert. De jeugdbeschermer moet toezien op de veilige ontwikkeling van de kind(eren) en op het nakomen van de gemaakte afspraken.
3. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek om te kijken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. De hulpverlener van het gebiedsteam blijft tijdens het raadsonderzoek betrokken.
4. Als aan de beschermingstafel duidelijk wordt dat vrijwillige hulpverlening niet haalbaar is, dan start de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek. Dat onderzoek moet duidelijk maken of er een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Ook krijgt het gezin een Jeugdbeschermer toegewezen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde flyer die terug te vinden is via de Beschermingstafel

Project 'Onze Toekomst is Kansrijk!'

De jeugdzorgregio Rivierenland onderkent dat in de transformatie extra aandacht nodig is voor kwetsbare groepen. Het gaat daarbij o.a. om: jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) die 18 worden; jongeren met een LVB en schoolverzuim; ouders met een LVB die kinderen ‘goed genoeg’ moeten kunnen opvoeden. Rivierenland is opdrachtgever en financier van dit project. Lees verder > Flyer Kansrijk
BurenCulemborgNeder-BetuweWest Maas en WaalTielNeerijnenMaasdrielZaltbommelGeldermalsenLingewaal