Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.

Marktconsultaties en bijeenkomsten

Namens de samenwerkende gemeenten van regio Rivierenland, Buren, Culemborg, Tiel, Neder–Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal, gaat de projectorganisatie op verschillende momenten in gesprek met zorgaanbieders en gemeenten. 

Brede raadsbijeenkomst 16 mei
16 mei gingen we in gesprek met raadsleden over de ontwikkelingen rondom de inkoop WMO-Jeugd 2023. U kunt de opgenomen bijeenkomst en de powerpoint terugkijken. 

Inkoopdocumenten ter consultatie
We nodigen u van harte uit om mee te denken op onze inkoopdocumenten. U kunt via dit antwoordformulier uw mening geven op belangrijke conceptdocumenten die gebruikt worden bij de aanbesteding van WMO-Jeugdhulp. 

Deze conceptversies zijn nog niet juridisch getoetst of bestuurlijk vastgesteld, ze worden ter consultatie aan u voorgelegd. Wij willen u vragen om uw reacties in te dienen via dit antwoordformulier. U kunt het ingevulde formulier mailen naar inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl. De sluitingsdatum voor het inzenden van reacties is vrijdag 6 mei 2022.

Meer informatie over de marktconsultatie vindt u in dit document.

Tweede Nota van Antwoorden
Naar aanleiding van de toelichting op de reeds gepubliceerde Nota van Antwoorden hebben aanbieders tot 24 maart de tijd gehad om aanvullende vragen in te dienen. Hierbij delen de gemeenten met u de tweede Nota van Antwoorden.
Als onderdeel van de nota van antwoorden delen de gemeenten ook:

 • een voorbeeld tariefsberekening aan de hand waarvan u kunt zien hoe de tarieven zijn opgebouwd.
 • Een bijgewerkt overzicht van de concepttarieven, waarin zijn verwerkt:
  • de tarieven vervoer, zoals eerder meegenomen in de presentatie;
  • het tarief voor ASH
  • een bijgewerkt tarief voor Wmo dagbesteding waarin nu ook een opslag voor maaltijden is verwerkt
 • De productbeschrijving ASH (met de leverende aanbieder(s) van dit product zal nog een gesprek worden gepland)
In het bijgewerkte overzicht concept-tarieven zijn geen wijzigingen aangebracht aan tarieven waarover in april nog gesprekken plaatsvinden.

Zoals eerder aangekondigd kunnen aanbieders die naar aanleiding van de bijeenkomsten, presentaties en de nota’s van antwoorden van mening zijn dat de onderbouwing en het tarief onvoldoende aansluiten bij de eigen kostenstructuur om tot een kostendekkend tarief te komen dit per mail kenbaar maken. De gemeenten verzoeken de aanbieders in deze mail kwalitatief en kwantitatief aan te tonen en te onderbouwen welke verschillen leiden tot een onoverbrugbaar gat tussen tarief en kosten. Deze mail kunnen aanbieders tot uiterlijk 14 april sturen naar inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl. De ontvangen mails worden bestudeerd en in principe per mail beantwoord.

Gesprekken in april
Ter informatie delen de gemeenten hierbij ook het overzicht van thema’s waarover gesprekken worden gepland in april. De gemeenten nodigen aanbieders uit die op deze thema’s hulp en ondersteuning leveren. Van de gesprekken worden verslagen gemaakt die ook op de website worden gepubliceerd.

Gespreksthema’s:
 • Gezinshuizen
 • Vervallende product verblijf / scheiding behandeling en verblijf
 • Academische functie
 • ASH

Terugblik bijeenkomst 17 maart

Tijdens deze bijeenkomst gaf TransitiePartners een samenvatting van het proces tot op heden  en ging zij dieper in op de voorgestelde aanpassingen en gemaakte keuzen. Graag geven wij u de mogelijkheid om feedback te geven op de presentatie en de gepubliceerde Nota van Antwoorden. Voor het indienen van vragen dient u dit format te gebruiken. Vragen kunnen tot en met 24 maart 2022 worden gemaild naar inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl.

Sinds de bijeenkomst zijn ook de concepttarieven voor vervoer bekend. Deze zijn meegenomen in de presentatie die u via onderstaande link kunt vinden.

U kunt hier de presentatie van TransitiePartners inzien en de opname van de bijeenkomst terugkijken. Ook kunt u de presentatie van Reitse Keizer terugkijken. 

Nota van Antwoorden en concepttarieven, toelichting op 17 maart

Naar aanleiding van de gepubliceerde conceptproductenboeken en de presentatie van Transitiepartner op 10 februari hebben aanbieders tot 27 februari de tijd gehad om vragen in te dienen. Hierbij delen wij met u de Nota van Antwoorden. Deze nota bevat een overzicht van de planning van het tariefonderzoek en de aanbesteding, antwoorden op de tijdig ingediende vragen en de concepttarieven.
Een toelichting op de Nota van Antwoorden wordt gegeven in een digitale bijeenkomst op 17 maart van 15.00 tot 16.30 uur. 

Aanbieders kunnen vragen indienen naar aanleiding van de gepubliceerde Nota van Antwoorden. Voor het indienen van vragen dient u dit format te gebruiken. Vragen kunnen tot en met 24 maart 2022 worden gemaild naar inkoopwmojeugd@regiorivierenland.nl.

Productenboeken (concept)

Als voorbereiding op de bijeenkomst over tariefopbouw, delen we graag drie productenboeken en een toelichting. In de toelichting staan vragen waar aanbieders op kunnen reageren en de manier waarop dat kan. 

Bijeenkomst tariefopbouw, 10 februari

10 februari gaf TransitiePartners een toelichting op de tariefsopbouw in het kader van de inkoop Wmo/Jeugd 2023. 

Tijdens deze bijeenkomst lichtte TransitiePartners per product toe hoe de tarieven zijn opgebouwd en welke uitgangspunten hierbij zijn gehanteerd (bijv. CAO en schaal, productiviteit, etc.). Er werden nog geen tarieven gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst, omdat wij u eerst de mogelijkheid willen geven om feedback te geven op de presentatie en de tariefopbouw.

U kunt de presentatie inzien en de opname van de bijeenkomst terugkijken. 

Terugblik marktconsultatie 7 december (brainstorm over pilots)

Ter voorbereiding kregen de ruim 60 deelnemers de volgende informatie over de brainstormtafels. De sessie startte met een plenaire presententatie van Albert van Grootel.

Vervolgens gingen we in vier brainstormtafels uit elkaar om na te denken over mogelijke pilots:

 • Brainstormtafel 1: Samenhangend ondersteuningsaanbod voor 70+ers (uitkomsten mentimeter)
 • Brainstormtafel 2: Hulp voor jongeren met meer dan één ondersteuningsbehoefte (korte notulen en uitkomsten mentimeter)
 • Brainstormtafel 3: Jongeren met complexe/zware problematiek (korte notulen en uitkomsten mentimeter)
 • Brainstormtafel 4: Vrije pitchtafel doorontwikkeling stelsel (korte notulen)


Terugblik marktconsultatie 30 november (nadenken over nieuwe zorglandschap 2023 voor Regio Rivierenland)

Na de opening van wethouder Sascha Baggerman volgde een Presentatie van Albert van Grootel. Vervolgens haalden we plenair informatie op via de Mentimeter. Daarna ging de groep (ongeveer 115 deelnemers) uit elkaar in gesprekstafels.