Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
Transformatie Jeugdzorg

De transformatie van Jeugdzorg in Rivierenland verdient een extra impuls. Dat is nodig om goede zorg in de regio te leveren, vanuit het besef dat we dit niet alleen kunnen. In 2015 organiseerden we in de regio ‘De kracht van samen Rivierenland’ en dat leverde essentiële input. De inzichten vanuit activiteiten met zorgaanbieders, Wmo-raden, welzijnsinstellingen en gemeenten voedden de verbeteragenda rond een aantal thema’s over de transformatie van de jeugdzorg. In januari 2016 pakte het project Transformatie in de Versnelling deze agenda op.

28 dec 2018
Terugkijken met Bert van Swam

Wethouders en beleidsmakers stemmen nu af wat ze precies verstaan onder resultaatsturing, resultaatbekostiging en resultaatafspraken. Binnenkort ontmoeten ze elkaar om te komen tot een eenduidige interpretatie van de begrippen. Deze ontwikkelactie is een belangrijke stap in het sturen op resultaat van instroom, doorstroom en uitstroom van jeugdzorg in Rivierenland.

We vragen wethouder Bert van Swam om een sprong in de tijd te maken naar december 2018 en terug te kijken: wat bleken de kritische succesfactoren die het sturen op resultaat mogelijk maakten? De sleutels tot succes blijken te liggen in: onderling vertrouwen, transparantie naar elkaar en de durf om te vernieuwen. Als wens voor de toekomst zegt Bert:

“Ik gun ons lef en creativiteit, zodat we nog beter gaan samenwerken.”

Lees de hele terugblik van Bert van Swam
nov 2016
Jeugdbeschermingstafel Rivierenland

Van pilot naar structureel in 2018


Een Jeugdbeschermingstafel kan het mogelijk maken om met een hulpverleningscasus op vrijwillige basis tot een veilige oplossing te komen. De jeugdbeschermingstafel Rivierenland is in oprichting. Het is een pilot tot eind 2017 met een evaluatie in het najaar. Met de ervaring uit de pilot kan de beschermingstafel vanaf 2018 structureel ingezet worden.

Eind 2016 wordt een onafhankelijk voorzitter benoemd.  

Meer over deelnemers en aanpak
1 jan 2016
&Co: Praten mét de cliënt

De sociale wijkteams Culemborg hebben een laagdrempelig en preventief karakter. Deze teams krijgen ook te maken met een aanzienlijk percentage aanmeldingen waarbij sprake is van een intensieve ondersteuningsbehoefte.

Bij de intensieve, hardnekkige, risicovolle trajecten vraagt de ondersteuningsbehoefte om onconventionele oplossingen en een lange adem. Juist dan is netwerksamenwerking van verschillende partners uit de 0e, 1e, 2e lijnszorg nodig om die ondersteuning gezamenlijk te kunnen bieden.

&Co verwijst naar de regierol van de inwoner, de jeugdige en het gezin. De professionals zijn de Co’s voor de inwoner.

Lees meer
Goede voorbeelden
11 juli 2016
Transformatie aan de keukentafel

Op 11 juli organiseerden de coördinatoren van de gebiedsteams een gezamenlijke sessie, Transformatie aan de keukentafel. Tijdens deze sessie was er aandacht voor transformatie-inspiratie.

  • Ferenc van Damme ging in op ‘de wereld in verandering’ en prikkelde om creatief en kritisch naar het proces van transformatie in Rivierenland te kijken.
  • De eigen rol van de coördinatoren kwam aan bod, ‘wat kunnen wij zelf doen?’ Dat leverde veel ideeën op, waarvan aantekeningen werden gemaakt op placemats.

De coördinatoren reageerden enthousiast op deze bijeenkomst. Je leest hun reacties in de afbeelding met uitspraken.


Lees de lessen van de coördinatoren
feb 2016
Boven het maaiveld schijnt de zon

Wanneer ben je een goede opdrachtgever? En wat heb je in die rol nodig aan kennis, competenties en stevigheid? Het is belangrijk  dat de tien gemeenten van regio Rivierenland binnen de contractuele afspraken zoveel mogelijk op eenzelfde wijze naar de ketenpartners kunnen acteren. Dit krijgt in verschillende situaties vorm. Onder andere door in gezamenlijk intervisie-bijeenkomsten te kijken naar de rechten en plichten van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Hiervoor is het nodig dat de verschillende mensen in de organisatie op het juiste moment de juiste dingen doen. Er zijn vier mijlpalen:

Mijlpaal 1: De kennisbijeenkomst op 17 februari. Regionale contractmanagers, lokale beleidsmedewerkers en lokale contracteigenaren wisselenden met elkaar uit hoe ze om kunnen gaan met jeugdzorgaanbieders die het financieel zwaar hebben.

Mijlpaal 2: 24 en 31 mei 2016, deskundigheidsbevordering rond nieuwe productbeschrijvingen. Voor 2016 vond een productindikking plaats. Werken met minder verschillende producten beperkt de administratieve lasten van de zorgaanbieder en de gemeente.

Mijlpaal 3: Tijdens de bijeenkomst van 15 september overlegden de gebiedsteammedewerkers en medewerkers van Werkzaak Rivierenland over het realiseren van een integrale benadering van een zorg- of ondersteuningsvraag.

Mijlpaal 4: Het project Transformatie in de Versnelling geeft invulling aan intervisie om zo de rol van de opdrachtgever steeds verder te ontwikkelen. Tijdens gezamenlijke intervisiebijeenkomsten worden concrete werksituaties besproken. Op 20 september was de eerste bijeenkomst aan de hand van casuïstiek.

Meer uitleg over mijlpalen
6 juni 2016
Specialistische kennis naar voren

Op 6 juni ontmoetten zorgaanbieders elkaar en committeerden ze zich aan vijf uitdagingen. Deze werden in kleine werkgroepen verder uitgewerkt.De uitdagingen zijn:

  1. Kennisoverdracht, expertise in gebiedsteams
  2. Gebruik van de zoekmachine optimaliseren
  3. Inzet van klanttevredenheid
  4. Nazorg cliënten
  5. Netwerk opbouwen en onderhouden in schil rondom gebiedsteams en zorgaanbieders (elkaar ontmoeten)

Om meer zicht te krijgen op de werkelijke situatie, bracht de regionale werkgroep Ketensamenwerking met enkele coördinatoren gebiedsteam de behoefte aan vroegtijdige specialistische kennis in kaart (maart 2016). Ze deden met een brede uitvraag bij gebiedsteammedewerkers

Vijf inzichten in verslag van 6 juni

Na analyse van de opbrengst deed de werkgroep aanbevelingen om punten verder uit te werken. Een belangrijke conclusie was dat de gebiedsteams behoefte hebben aan het toevoegen van specialistische kennis over van (j)GGZ en LVG. Dit leidde tot een regionale themabijeenkomst op maandag 6 juni.

De bijeenkomst stond in het teken van ‘Verbinding specialistische zorg met lokale partners: van idee naar praktijk’. We mochten ruim 70 vertegenwoordigers van gemeenten, gebiedsteams, lokale partners en Wmo-raden en gecontracteerde (specialistische) zorgaanbieders verwelkomen.

Op basis van de gedane uitvraag bespraken we zes thema’s die vanuit het gezichtspunt van de gebiedsteams en de zorgaanbieder interessant waren: samenwerken, kennisoverdracht, het kennisniveau, het proces van op- en afschalen, regievoering, belangenverstrengeling en netwerkvorming.

Tijdens de bijeenkomst stonden verschillende partijen op en spraken met elkaar het voornemen uit om aan de slag te gaan.

Gebiedsteam coördinatoren visualiseerden met cartoon hun proces
24 mei 2016
Deskundigheidsbevordering

Regionale bijeenkomsten waar gebiedsteams van regio Rivierenland via de zoekmachine leerden omgaan met de systematiek van de ingekochte zorg.

De zoekmachine op Rivierenlandkanmeer.nl begeleidt professionele verwijzers bij het zoeken naar welke zorg bij welke aanbieder is ingekocht door een bepaalde gemeente. De zoekmachine is voor medewerkers van gebiedsteams, huisartsen, medisch specialisten, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugdartsen en alle wettelijke verwijzers. De zoekmachine is vrij toegankelijk. Inwoners kunnen hem raadplegen, maar daar is de zoekmachine qua taal en opbouw (nog) niet geschikt voor. 

Op 24 mei en 31 mei (lees het verslag) waren er regionale bijeenkomsten waar gebiedsteams van regio Rivierenland via de zoekmachine leerden omgaan met de systematiek van de ingekochte zorg. 

Uitleg van onstaan zoekmachine
1 jan 2016
Praktijkondersteuner als schakel

Lingewaal kent in 2015 een verhoogde GGZ-problematiek onder kinderen en jongeren. De gemeente zet in op eerdere signalering en snelle aanpak van mogelijke problemen.

In 2016 start de gemeente een pilot waarbij een praktijkondersteuner huisartsen geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (POH-jeugd-GGZ) gaat werken in twee huisartsenpraktijken en aansluit bij het sociaal team van Lingewaal. De huisarts kan zo gebruik maken van extra consulttijd, er is een verbinding tussen huisarts en het sociaal team en het versterkt deskundigheidsbevordering. Lingewaal koos voor een kinder- en jeugdpsycholoog als praktijkondersteuner.

Lees over de positieve ervaringen
Goede voorbeelden
6 okt 2016
Organiseren rondom visie

Met de raamovereenkomsten voor specialistische zorg in 2016, spraken zorgaanbieders en de tien Rivierenlandse gemeenten een samenwerkingsverklaring uit. Op vrijwillige basis willen ze met elkaar werken aan de transformatie in de zorg.

Meer dan 80% van de zorgaanbieders spraken hun bereidheid uit om actief mee te denken en te doen. Eén belangrijk onderwerp is ketensamenwerking; met elkaar verdergaande samenwerking in de keten realiseren. De bereidheid tot samenwerking zien we al op verschillende terreinen. Aanbieders zijn ook bereid pilots te starten.

Voor zorgaanbieders betekent de transformatie jezelf steeds opnieuw uitvinden en samenwerken om goede kwalitatieve zorg te blijven leveren dichtbij de cliënten. Vanuit het perspectief van een grotere aanbieder belichten we deze vragen: Entréa aan het woord. Lees het interview met Entrea

Samenwerkingsverklaring
Een kind hoort thuis
6 okt 2016
Samen bouwen aan transformatie

6 oktober zijn goede stappen gezet voor meer ambulante zorg. Vier intensieve werksessies leidden tot: twee pilots voor gezamenlijke intake bij twee gemeenten, een plan van aanpak voor de LVB-jongeren en een plan voor een nieuw pleegzorginitiatief.

Gabrielle van der Zalm, dagvoorzitter: ‘Ik ben blij met de opbrengst en de actieve houding van alle partijen die elke keer als we elkaar treffen weer duidelijk wordt. De bijeenkomst was een zinvolle stap in de samenwerking om met elkaar de transformatie te realiseren.’

Lees over de aanpak van 3 zorgaanbieders
15 sept 2016

Op 15 september 2016 kwamen 50 medewerkers van gebiedsteams, indicatiestellers en consulenten van Werkzaak Rivierenland bij elkaar in Tiel.

Op zoek naar de verbinding tussen jeugd, werk en Wmo. Met 50 mensen heb je veel kennis en ervaring om elkaar te trainen in het motiveren van besluiten met oog voor de andere disciplines. De deelnemers ontdekten dat ze verschillende talen spreken. Dat ze perspectief en doelen voor de cliënt beter kunnen beschrijven. En het gebruik van de percelen met een onderscheid in licht, midden en zwaar verdient meer aandacht en uitleg. Evaluatieformulieren

Femke Knops, Contractmanager en dagvoorzitter: ‘Al met al veel inzichten, bewustzijn van verschillen en handvatten om te verbeteren. Samen op weg naar een gemeenschappelijke taal en een meer uniforme indicatiestelling.’

Bekijk programma en agenda
Een gezin, een plan, een taal
mei 2016
Flexibel inzetbaar budget

Gebiedsteammedewerkers zijn vaak veel tijd kwijt om integrale hulp voor elkaar te krijgen. Het is arbeidsintensief om andere publieke instellingen zover te krijgen dat ze meewerken aan een integraal hulpverleningsplan. Denk bijvoorbeeld aan de medewerking van een woningcorporatie bij het vinden van een woning voor een alleenstaande moeder die op straat dreigt te komen.

De gemeenten Geldermalsen en Tiel reserveerden ‘flexibel inzetbaar budget’ om in dit soort situaties snel en creatief de best passende hulp in te zetten. Het gaat om kleine bedragen die een groot verschil maken.

Een buitenlandse vrouw wordt samen met een jong kind op straat aangetroffen: ze komt vanuit Oost-Europa haar man achterna. De man is intussen ‘met de noorderzon vertrokken’. De vrouw kan niet terecht bij de vrouwenopvang want ze is niet mishandeld. Ze kan niet terecht bij de daklozenopvang want daar mogen kinderen niet mee. De enige mogelijke oplossing binnen de kaders is dat ze uit de ouderlijke macht wordt ontzet zodat haar kind en zij gescheiden opgevangen kunnen worden. De feitelijke oplossing: een particuliere instelling betaalt voor een hotelovernachting en een retourticket naar haar woonplaats. Geen duizenden euro’s aan kosten, maar een paar honderd euro. Geen uren overleg, maar een praktisch en snel besluit.

De gebiedsteamcoördinatoren zijn erg enthousiast. Tiel en Geldermalsen delen hun ervaringen en overhandigen een stappenplan en tips zodat anderen hier snel hun voordeel mee kunnen doen.

14 mrt 2016
Categoriemanagement

Om de gewenste beweging van zware naar lichte zorg en van individuele naar collectieve zorg te monitoren heeft regio Rivierenland met ingang van 2016 budgetplafonds per zorgvorm ingesteld.

Inschrijvers op de offerte-aanvraag 2016 hebben zich met de definitieve inschrijving en het aangaan van de raamovereenkomst, gecommitteerd aan deze gewenste beweging. Dit kan een zorgaanbieder niet alleen, maar moeten aanbieders samen doen. Dit vraagt ook een andere werkwijze van de regionale contractmanagers; van individuele gesprekken per aanbieder naar gesprekken met meerdere aanbieders binnen eenzelfde categorie. Dit noemen we categoriemanagement. Hierdoor ontstaat gedeeld eigenaarschap voor het realiseren van de gewenste beweging.

Lees het hele artikel
okt 2016
Gebiedsteams/Save/Veilig Thuis

Op 24 september 2015 kwamen medewerkers van de gebiedsteams, de Save-teams en Veilig Thuis naar een werkbijeenkomst in Culemborg. Ze gingen aan de slag met drie thema’s.

Per thema zijn 5 tot 6 adviezen gemaakt.

Nu, in oktober 2016 zijn er per thema concrete resultaten geboekt.

  1. Samenwerking: iedere gemeente en elk gebiedsteam heeft een vaste contactpersoon bij Veilig Thuis.
  2. Cliënt perspectief: We zijn volop bezig met het kunnen inzetten van beschermingstafels.

Bekijk de cartoon samenwerking GT en VT
Verbinden van zorg en veiligheid

Op 19 november 2015 was er een praktijkevent met het thema Verbinden van zorg en veiligheid.

Er waren ruim 40 zorgprofessionals, afkomstig van de gebiedsteams van de 10 gemeenten, Meldpunt Bijzondere Zorg en Veilig Thuis. Ook waren er medewerkers van organisaties die deelnemen aan het casusoverleg binnen het Veiligheidshuis Tiel. Het event richtte zich op inzicht in proces, rol en verantwoordelijkheden, optimaliseren van de samenwerking, adequaat reageren op veranderingen en respect en begrip voor elkaars (on)mogelijkheden bij dwang / drang en zorg te minimaliseren. Er zijn vijf aanbevelingen gedaan, waaronder: Uitwisseling contactgegevens zorg en veiligheid in Rivierenland.

Deze aanbeveling is begin 2016 daadwerkelijk gerealiseerd. Alle contactgegevens zijn digitaal beschikbaar en worden doorlopend geactualiseerd.

Mijlpaal: uitwisseling contactgegevens in Tableau
4 okt 2016
Meten is weten

Tijdens meerdere kleine bijeenkomsten stond het verbeteren van de managementrapportages centraal. Op 4 oktober 2016 ging het over Wmo, jeugdzorg en JGGZ.

Direct betrokkenen zoals jeugdzorgaanbieders bespraken trends en juistheid van de cijfers. Ze toetsten cijfers aan de dagelijkse praktijk. Met de opmerkingen en constateringen wordt de managementrapportage verbeterd.Mariëlle Kruijthof: ‘ Zo verbeteren we samen de kwaliteit van de rapportages en verbeteren we ons inzicht in wat er werkelijk gebeurt met kinderen en jongeren die zorg krijgen in Rivierenland. Meten is dan pas weten!’

Verdieping doorontwikkeling sturingsinformatie