Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Transformatiefonds

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht voor de periode 2018-2020. Doel van het fonds is specifiek de uitvoering van het actieprogramma van het rijk "Zorg voor de jeugd' te stimuleren. Regio Rivierenland heeft hiervoor bij het ministerie van VWS een door alle regiogemeenten gedragen driejaren transformatieplan en bijbehorende subsidieaanvraag ingediend ter grootte van ruim 500.000 euro per jaar.

Het hoofddoel van het actieprogramma 'Zorg voor de jeugd' is om jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Regio Rivierenland heeft in het plan getiteld 'Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren' de geconstateerde verbetermogelijkheden voor onze regio opgenomen. Het plan omvat 5 van de 6 concrete actielijnen uit het actieprogramma 'Zorg voor de jeugd'.

Het Transformatiefonds is in totaal € 108 miljoen groot, waarvan Rijk en gemeenten ieder de helft ter beschikking stellen. Voor Regio Rivierenland betreft het budget voor de periode van 3 jaar € 537.530 per jaar. Bij de start van dit project zal een verdeelsleutel worden toegepast als het gaat om de inzet van de middelen per gemeente. Met betrekking tot cofinanciering vanuit gemeenten gaat het om de inzet jeugdhulpaanbieders op het gebied van consultatie en advies. De aanvraag voor een bijdrage uit het Transformatiefonds - een fonds van VNG en het Rijk om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven - is goedgekeurd.