Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Aanleiding en vervolg

In 2018 heeft Regio Rivierenland samen met de acht gemeenten een aanvraag gedaan voor een transformatieplan bij het Transformatiefonds - een fonds van VNG en het Rijk om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Op basis van deze aanvraag heeft Regio Rivierenland een financiële bijdrage ontvangen van ruim 1,5 miljoen euro voor de jaren 2019-2021.

Het uitgangspunt van transformatie is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter en effectiever te maken. De jongere krijgt op tijd, de juiste hulp, die nodig is. Het uiteindelijke doel is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van zijn gezin en sociale omgeving.

Transformatieplan ‘Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren’
Voor de realisatie van het transformatieplan is een actieprogramma voor kwetsbare jongeren opgesteld.
Met het actieprogramma dat Regio Rivierenland gezamenlijk met de acht gemeenten heeft opgesteld, zetten zij in op een sluitende aanpak in de zorg voor kwetsbare jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Hoewel het in Rivierenland met het overgrote deel van de jeugd goed gaat, is er een kleine groep jongeren die niet de juiste hulp krijgt. Deze jongeren, die vaak in zeer complexe situaties zitten, kunnen niet geholpen worden met reguliere oplossingen. Om deze jongeren adequaat te helpen, is het actieprogramma ‘Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren’ opgesteld.

Bij de start van het project in mei 2019 is gestart met een probleemanalyse dat de basis vormde voor het actieprogramma dat uit drie onderdelen bestaat: 

- Toekomstgericht werken
- Betere aansluiting tussen jeugdhulp en voortgezet onderwijs
- De Actietafel

Vervolg uitvoering actieplan
In het komende jaar gaan we verder met de uitvoer van het actieplan. Hierbij zullen we de gekozen acties en effecten daarvan monitoren, evalueren en door ontwikkelen. De eerste drie jaar wordt dit project met middelen van het Rijk betaald, maar een belangrijk onderdeel wordt het toewerken naar een inbedding van het project in de bestaande structuren. Uiteindelijk is het doel dat de middelen vanuit het Transformatieplan als vliegwiel dienen en dat de onderdelen opgenomen zijn in de dagelijkse manier van werken en ingebed zijn in deze regio.