Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

De Actietafel

Opbrengst probleemanalyse
Bij sommige jongeren is er sprake van complexe problematiek. Deze kan ertoe leiden dat het niet lukt om de jongeren te laten participeren in het werken aan een oplossing, ondanks dat meerdere professionals voor deze jongeren bezig zijn. Voor Regio Rivierenland is de inschatting dat het om 80 – 100 jongeren gaat, die zich in deze situatie bevinden of hierin dreigen te belanden. Er is behoefte aan een overleg om op een andere manier een doorbraak te forceren bij kwetsbare jongeren om ze van thuiszitten naar een vorm van participatie te krijgen.

Beoogd maatschappelijk resultaat
De jongere krijgt de hulp die nodig is en kan weer meedoen en participeren binnen de maatschappij. De zorgpartijen weten elkaar beter te vinden en er komen minder jongeren op de Actietafel terecht.

Hoe pakken we dit aan?
Bij sommige jongeren is er sprake van complexe zorgproblematiek en stagnatie in de hulp binnen het reguliere circuit. Door deze complexiteit lijkt er geen beweging meer te zijn. Een groep professionals met verschillende achtergronden en expertise, bespreekt de situatie op een inventieve manier en zorgt voor een maatwerkoplossing. Door het combineren van verschillende invalshoeken en expertise, wordt er een actie voor de jongere bedacht, die in het reguliere overleg of circuit nog niet heeft plaatsgevonden.

Actie!
In 2019 zijn er al drie Actietafels georganiseerd, waar een groep professionals van o.a. wijkteams, welzijnswerk, onderwijs, leerplicht en RMC, de GGD en jeugdbescherming met elkaar aan de slag zijn gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat er voor meerdere jongeren een oplossing is bedacht om in beweging te krijgen. In 2020 worden er zes Actietafels georganiseerd. De eerstvolgende is in maart. Komend jaar wordt er verder gewerkt aan het door ontwikkelen van de methodiek en het toevoegen van expertise en een brede vertegenwoordiging van verschillende professionals en organisaties.