Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Informatie verantwoording Wmo en Jeugdwet 2018

Verantwoording Wmo en Jeugdwet 2018
Deze informatie is voor u van toepassing indien uw organisatie een overeenkomst heeft gesloten voor zorg in het kader van de Wmo 2015 en/of Jeugdwet met één of meer van de acht samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neerijnen, Neder-Betuwe, Tiel en West Maas en Waal).

Kernboodschap
De gemeenten in de regio Rivierenland hanteren het landelijke accountantsprotocol voor de verantwoording en de controle van de in 2018 geleverde zorg.

Factureert u over 2018 aan één van de acht regiogemeenten een bedrag van €50.000 of meer, dan laat u de productieverantwoordingen van alle regiogemeenten door uw accountant voorzien van een controleverklaring. Zorgaanbieders die per gemeente voor minder dan €50.000 zorg factureren kunnen volstaan met het indienen van ondertekende productieverantwoordingen volgens de landelijke formats.

Het landelijk accountantsprotocol en model productieverantwoordingen zijn digitaal beschikbaar hieronder beschikbaar.

Planning
Het team Wmo/Jeugd van de Regio Rivierenland coördineert het verantwoordings- en controletraject voor de acht regiogemeenten.

Wij hanteren hierbij de volgende planning:
Voor 1 februari 2019 dient u de facturen in over 2018 bij de gemeenten.
Voor 1 maart 2019 dient u de productieverantwoording in via verantwoording@regiorivierenland.nl
Voor 1 april 2019 dient u, indien van toepassing, de controleverklaring van uw accountant in via verantwoording@regiorivierenland.nl

Vragen?
Heeft u vragen over het verantwoordings- en controletraject, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres verantwoording@regiorivierenland.nl.