Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Informatie verantwoording Wmo en Jeugdwet 2019

Verantwoording Wmo en Jeugdwet 2019

Deze informatie is voor u van toepassing indien uw organisatie in 2019 een overeenkomst heeft gesloten voor zorg in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet met één of meer van de zes samenwerkende gemeenten in Regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal).

Kernboodschap
De gemeenten in de regio Rivierenland hanteren het landelijke accountantsprotocol voor de verantwoording en de controle van de geleverde zorg in 2019. Team Wmo/Jeugd van Regio Rivierenland coördineert het verantwoordings- en controletraject voor de zes regiogemeenten.

Declareert u over 2019 aan één van de zes regiogemeenten een bedrag van € 50.000 of meer, dan laat u de productieverantwoordingen van alle regiogemeenten door uw accountant voorzien van een controleverklaring. Zorgaanbieders die per gemeente voor minder dan €50.000 zorg declareren kunnen volstaan met het indienen van ondertekende productieverantwoordingen volgens de landelijke formats.

Het landelijk accountantsprotocol en model productieverantwoordingen zijn digitaal beschikbaar.

Planning
Bij het verantwoordings- en controleproces 2018 hadden veel zorgaanbieders moeite om bovenstaande termijnen te halen. Het kostte de gemeenten extra tijd en geld om hun eigen verantwoording op te kunnen stellen en te laten controleren. Daarom gaan de gemeenten strenger optreden bij overschrijding van termijnen zoals vermeld in de werkafspraken*.

Wij hanteren hierbij de volgende planning:

  • Nieuwe declaraties over 2019 worden in behandeling genomen tot en met 31 januari 2020. 
  • Hersteldeclaraties over 2019 worden in behandeling genomen tot en met 29 februari 2020. 
  • Voor 1 maart 2020 dient u de productieverantwoording in via verantwoording@regiorivierenland.nl
  • Voor 1 april 2020 dient u, indien van toepassing, de controleverklaring van uw accountant in via  verantwoording@regiorivierenland.nl


* Declaraties over 2019 die na 1 maart 2020 worden ingediend, worden niet direct door de gemeenten in behandeling genomen. De gemeenten zullen declaraties indien nodig controleren, maar uitbetaling van deze declaraties wordt na afronding van het controleproces hervat.

Vragen?

Heeft u vragen over het verantwoordings- en controletraject, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres verantwoording@regiorivierenland.nl.