Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Informatie verantwoording Wmo en Jeugdwet 2020

Verantwoording Wmo en Jeugdwet 2020

Deze informatie is voor u van toepassing als uw organisatie in 2020 een overeenkomst heeft gesloten voor zorg in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet met één of meer van de zes samenwerkende gemeenten in Regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe en West Maas en Waal).
De gemeenten hanteren het landelijke accountantsprotocol voor de verantwoording en de controle van deze zorg. Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland coördineert het verantwoordings- en controletraject voor de zes regiogemeenten. Wij informeren u graag over de gang van zaken.

Toelichting aanpak verantwoordingsproces 2020
Als gevolg van de coronamaatregelen ziet het verantwoordingsproces er anders uit dan in voorgaande jaren. Op 9 november heeft de Stuurgroep i-Sociaal Domein de landelijke aanpak vastgesteld voor het verantwoordingsproces 2020. Voor 2020 geldt één verantwoording op basis van een zogeheten driesporen beleid.
Alle informatie over dit driesporenbeleid, het landelijk accountantsprotocol en modelproductieverantwoordingen is te vinden op de website van i-Sociaal Domein.

Wanneer levert u een controle verklaring?

  • Declareert u over 2020 aan ten minste één van de zes regiogemeenten een bedrag van € 50.000,- of meer voor Wmo en Jeugdwet gezamenlijk? Dan laat u de productieverantwoordingen (voor zowel Wmo en Jeugdwet) van alle regiogemeenten door uw accountant voorzien van een controle verklaring.
  • Declareert u per gemeente voor minder dan € 50.000,- voor de Wmo en Jeugdwet gezamenlijk? Dan kunt u volstaan met het indienen van ondertekende productieverantwoordingen volgens de landelijke formats.

Aanlevering productieverantwoording en controle verklaring
U bent verplicht om te voldoen aan de gestelde termijnen voor het verantwoordingsproces, zoals ook opgenomen is in de werkafspraken:

  • Vóór 1 maart 2021 moet u de productieverantwoording aanleveren via verantwoording@regiorivierenland.nl.
  • Vanaf 1 april 2021 moet u, mits van toepassing, de controle verklaring van uw accountant aanleveren via  verantwoording@regiorivierenland.nl.

Declaraties over 2020
Voor tijdige uitbetaling van uw declaraties, is het van belang dat u uw declaraties ook voor de vastgestelde deadlines indient:

  • Nieuwe declaraties over 2020 worden in behandeling genomen tot en met 31 januari 2021.
  • Hersteldeclaraties over 2020 worden in behandeling genomen tot en met 28 februari 2021.
  • Declaraties over 2020 die na 1 maart 2021 worden ingediend, worden niet direct door de gemeenten in behandeling genomen. De gemeenten zullen declaraties zo nodig controleren, maar uitbetaling van deze declaraties wordt na afronding van het controle proces hervat.

Vragen?
Heeft u vragen over het verantwoordings- en controle traject? Neem dan contact op via het e-mailadres verantwoording@regiorivierenland.nl