Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Informatie verantwoording Wmo en Jeugdwet 2022

Deze informatie is voor u van toepassing indien uw organisatie in 2022 een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van zorg in het kader van de Wmo en/of Jeugdwet met één of meer van de zes samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal). De gemeenten hanteren de meest recente versie van het algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet voor de verantwoording en de controle van deze zorg. Team Wmo-Jeugd van Regio Rivierenland coördineert het verantwoordings- en controletraject voor de zes regiogemeenten.

Wanneer levert u een controleverklaring aan?
Indien de totaal-productie over 2022 (voor Wmo en Jeugdwet gezamenlijk) voor ten minste één van de zes regiogemeenten €50.000,- of meer is, dan laat u de productieverantwoordingen (voor zowel Wmo en Jeugd) van alle regiogemeenten door uw accountant voorzien van een controleverklaring. Indien de totaal-productie over 2022 (voor Wmo en Jeugdwet gezamenlijk) voor alle regiogemeenten minder dan €50.000,- is, dan kunt u volstaan met het indienen van ondertekende productieverantwoordingen volgens de landelijke formats.

Het landelijke accountantsprotocol en model productieverantwoordingen zijn digitaal beschikbaar .

Planning
U bent verplicht te voldoen aan de gestelde termijnen voor het verantwoordingsproces, zoals ook opgenomen is in de werkafspraken.
  • Vóór 1 maart 2023 dient u de productieverantwoording aan te leveren via verantwoording@regiorivierenland.nl
  • Vóór 1 april 2023 dient u, indien van toepassing, de controleverklaring van uw accountant aan te leveren via verantwoording@regiorivierenland.nl
Voor de verwerking van de documenten is het van belang dat productieverantwoording aangeleverd wordt in zowel Excel als PDF-format.

Declaraties over 2022
Voor tijdige uitbetaling van uw declaraties, is het van belang dat u uw declaraties ook voor de vastgestelde deadlines indient.
  • Nieuwe declaraties over 2022 worden in behandeling genomen tot en met 31 januari 2023.
  • Hersteldeclaraties over 2022 worden in behandeling genomen tot en met 28 februari 2023.
  • Declaraties over 2022 die na 1 maart 2023 worden ingediend, worden mogelijk niet direct door de gemeenten in behandeling genomen en of betaald.
Indien u over 2022 nog zaken mist, zoals bijvoorbeeld toewijzingen, dan willen wij u vragen vóór 1 februari contact op te nemen met de desbetreffende gemeente.

Vragen?
Heeft u vragen over het verantwoordings- en controletraject, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres verantwoording@regiorivierenland.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Wmo-Jeugd Regio Rivierenland