Zorg, welzijn en werk: je kan vaak meer dan je denkt.
cover

Werkafspraken

Proces 2021 voor werkafspraken per januari 2022

Maandag 20 december ontvingen alle zorgaanbieders de gewijzigde 'Bijlage 4 Werkafspraken versie januari 2022', die hoort bij hun Raamovereenkomst Wmo-Jeugd met Regio Rivierenland. Deze wijziging is van toepassing vanaf 1 januari 2022.

Definitieve wijzigingen
De voorgestelde wijzigingen zijn op 15 november 2021 aan u voorgelegd. In de tweede bijeenkomst op 6 december 2021 zijn de ontvangen reacties meegenomen in de overwegingen van de Werkgroep Werkafspraken Aanbieders, samengesteld uit aanbieders en gemeenten. Daarna heeft de werkgroep de wijzigingen definitief gemaakt.

Bekijk een overzicht van de wijzigingen en een overzicht van de geclusterde reacties en antwoorden.

Vragen?
Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via inkoop2019ev@regiorivierenland.nl 


Proces 2020 voor werkafspraken 2021

Doorontwikkeling werkafspraken

Op 26 oktober 2020 heeft de Werkgroep Werkafspraken Aanbieders, die uit een brede afvaardiging van aanbieders en gemeenten bestaat, praktijkervaringen gedeeld en wijzigingsvoorstellen besproken. Dit heeft geresulteerd in een conceptversie van voorgestelde wijzigingen in de werkafspraken. Deze conceptversie vindt u hier. Reacties op deze voorgestelde wijzigingen konden t/m 16 november 2020 ingediend worden. De mailing over deze voorgestelde wijzigingen (verzonden op 2 november 2020) vindt u hier

Vervolg
In de tweede bijeenkomst van de werkgroep op 23 november 2020 heeft de werkgroep de ontvangen reacties overwogen. Daarna heeft zij een definitieve beslissing genomen over de wijziging in de werkafspraken. 

Definitieve wijzigingen
De mailing over deze gewijzigde werkafspraken per 1 januari 2021 vindt u hier.
Met bijbehorende bijlagen:


Gewijzigde werkafspraken per 1 januari 2020

Er is een nieuwe versie van Bijlage 4 Werkafspraken (januari 2020) vastgesteld, behorende bij uw Raamovereenkomst Wmo/Jeugd met Regio Rivierenland.

De voorgestelde wijzigingen zijn op 18 november jl. aan u voorgelegd. De reacties die wij hebben ontvangen en die van toepassing waren op de voorgestelde wijzigingen, zijn meegenomen in de overwegingen van de Werkgroep Werkafspraken Aanbieders (bestaande uit gemeenten en een afvaardiging van aanbieders) in de 2e bijeenkomst op 9 december 2019. Daarna heeft de werkgroep de wijzigingen definitief gemaakt. 

Wijzigingen en ontvangen reacties

Om u een duidelijk beeld te geven wat de wijzigingen t.o.v. de vorige versie van de werkafspraken zijn, zie 
“Bijlage 4 Werkafspraken Regio Rivierenland versie januari 2020 wijzigingen in kleur”.

Leeswijzer van de Werkafspraken 2020 wijzigingen in kleur:
• De originele afspraken zijn zwart.
• De wijzigingen die aan alle aanbieders zijn voorgelegd zijn rood of doorgehaald.


In het document “Vragen en antwoorden op voorstel wijziging werkafspraken november 2019” vindt u de reacties op de voorgestelde wijzigingen en het antwoord daarop vanuit de Werkgroep.